kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 1096 1987 677 22/05/1989
 
EMEKLİ POLİS MEMURU OLAN DAVACININ, NOTER SENEDİ İLE SATIN ALDIĞI VE
DAHA ÖNCE RUHSATA BAĞLANMIŞ BULUNAN TABANCAYA RUHSAT VERİLMESİ İSTEMİ-
NİN, YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA SİLAHIN BERATTA TAKLİDİ OLDUĞUNUN ANLA
ŞILDIĞI GEREKÇESİYLE REDDİ YOLUNDAKİ İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMA-
DIĞI HK. <
Emekli polis memuru olan davacının Serkis Kono isimli kişi adına bulun
durma ruhsatlı iken noter senedi ile satın aldığı beratta marka, 7,65
mm. çapındaki tabancaya ruhsat verilmesi istemiyle yaptığı başvurusu-
nun tabancanın taklit olduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin ip
tali istemiyle açılan dava sonucunda İdare Mahkemesince, 6136 sayılı
Yasanın 7/4 B-C maddesinde, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar
da çalışan personelden emekli olanların ateşli silah bulundurma ve ta
şıma yetkisine sahip olduklarının hükme bağlandığı, bu yetkinin kulla-
nılabilmesinin de bulundurmayı taşımatı öngören yöntemine uygun düzen-
lenmiş yetki belgesi (ruhsat) ile mümkün olduğu, emekli polis memuru
olan davacının Serkis Kona isimli kişi adına bulundurma ruhsatlı Berat
ta marka 7,65 mm. çapındaki tabancayı noter senedi ile satın aldığğ,
6136 sayılı Yasanın kendisine verdiği hak gereğince ruhsat düzenlenme-
si için davalı idareye başvurduğu, davalı idarece de devir alınarak
ruhsata bağlanması istenen tabancanın labaratuvar incelemesi sonucunda
7,65 mm. çapında Beratta taklidi yerli el yapısı tabanca olduğu, böyle
ce önceden ruhsata bağlanan Beratta marka 7,65 mm. tabancaya sadece
çap boyutu ile uyması karşısında devri istenen silahın ruhsata bağlana
mayacağğ yolundaki dava konusu işlemin tesis edildiği, silah bulundur-
ma ya da taşıma ruhsatlarının bu belgeye sahip kişilere ancak ruhsatta
bulunan silahı taşıma ve bulundurma yetkilerini sağlaması karşısında,
Beratta marka 7,65 mm. çapında tabanca ruhsatına karşılık devir ruhsa-
tı verilmesi istenen tabancanın Beratta taklidiel yapısı yerli tabanca
olduğunun labaratuvar incelemesi ile saptanması sonunda ruhsata bağla-
namayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın bozulması istenil-
mektedir.
6136 sayılı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nun'a 2848 sayılı Kanunla eklenen ek geçici madde 3; "6136 sayılı Ka-
nun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili mercilerden
23.6.1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak
kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jan-
darma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydettirmek sure-
tiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve
numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7.madde kap
samına giren sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden si-
lah taşıma veya bulundurma izni verilir" hükmünü taşımaktadır.
Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden; davacının Serhis Kona isim-
li kişiden 19.3.1981 tarihinde noter senedi ile satın aldığı Beratta
marka 7,65 mm. çaplı tabancanın 7.12.1962 tarihinde Taşköprü Kaymakam
lığınca, 5.12.1977 tarihinde Eminönü Kaymakamlığınca bulundurma ruhsa-
tına bağlandığı, davacının sözkonusu silaha bulundurma ruhsatı verilme
si istemiyle yaptığı başvuru üzerine düzenlenen 1.12.1981 tarihli eks-
pertiz raporunda, tetkik edilen tabancanın 7,65 mm. çaplı, Browning
tipi fişek atar, İtalyan yapısı beratta marka yarı otomatik tabancala-
rın yapılan taklidi olduğu ve 6136 sayılı yasa çıktığında ruhsat muame
lerinin yapılmasında menşei aranmadığından ilk ruhsatın bu tabancaya
çıkarılmış olması mümkündür yolunda görüş belirtildiği, ruhsat verilme
si istenen tabancanın ruhsatında Beratta marka olarak belirtilmesine
karşılık yapılan laboratuvar incelemesi sonucunda Baretta taklidi oldu
ğunun saptanması üzerine ruhsata bağlanamayacağı yolundaki işlemin te-
sis edildiği anlaşılmaktadır.
Davacının, Serkis Konu isimli şahıstan 19.3.1981 tarihinde noter sene-
di ile satın aldığı 23.6.1981 tarihinden önce Taşköprü Kaymakamlığı ve
Eminönü Kaymakamlığınca ruhsata bağlanmış bulunan tabancanın yukarıda
metni yazılı 6136 sayılı Kanuna 2848 sayılı Kanunla eklenen ek geçici
3.madde uyarınca ruhsata bağlanması gerekmekte olup, silahın yapılan i
inceleme sonucu Baretta taklidi olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ruh
sat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolun
da verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüyle, İdare Mah
kemesi kararının bozulmasına, aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca işin
esasına inilerek dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)

RD/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA