kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1996 1464 1995 5161 25/03/1996
 
UYUŞMAZLIK KONUSU TAŞINMAZIN ÇOCUK BAHÇESİ ALANINDAN SAĞLIK OCAĞI ALA-
NINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN SOSYAL ALTYAPI TANI-
MI KAPSAMINDAKİ İKİ İŞLEVDEN BİRİSİNİN DİĞERİNE ÜSTÜN KAMU YARARI GÖ-
RÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA SEÇİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Edirne İdare Mahkemesinin 22.3.1995 günlü, 1995/203 sayılı kararının
usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, ... 16 pafta, ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak
yaptırılan ifraz işlemi sonucunda "Çocuk Bahçesi" olarak belediyeye
terk edilen alanın "Sağlık Ocağı" olarak belirlenmesi yolunda plan de-
ğişikliği yapılmasına ilişkin 27.7.1994 günlü belediye meclisi kararı
ile bu karara yapılan itirazın reddi yolundaki 31.8.1994 günlü, 30 sa-
yılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacının
çocuk bahçesi olarak terk ettiği, ... günlü, ... sayılı belediye mec-
lisi kararıyla bu amaca ayrılan taşınmazın İmar Planı Yapılması ve De-
ğişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak
aynı bölge içinde eşdeğer yeni bir alan ayrılmaksızın sağlık ocağı ye-
ri olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği ve bu değişik-
liğe yapılan itirazın reddi yolundaki işlemde mevzuata uyarlık bulun-
madığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare ve-
kili tarafından temyiz edilmiştir.
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yö-
netmeliğin; "Tanımlar" kenar başlıklı 3. maddesinde sosyal alt yapı
terimi, sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gere-
ken eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk
bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isim olarak tanımlanmış,
21.maddesinde de imar planlarında bulunan sosyal alt yapı alanlarının
kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan de-
ğişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, zorunlu hallerde
böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için, imar planındaki bir sosyal
altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü
bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilece-
ği hükme bağlanmıştır.
Sosyal alt yapı niteliğindeki taşınmazlarla ilgili plan deği-
şikliklerine saptanan kriterler doğrultusunda bir takım koşullar ge-
tirilmesindeki temel amaç bu yerlerin sağlıklı bir çevre oluşturmaları
için korunmalarını sağlamaktır.Bu amacın gerçekleştirilmesi anılan
yerlerin bulundukları alanda ihtiyaç duyulan ve en etkin bir biçimde
hizmet götürebilecekleri işlev doğrultusunda değerlendirilmeleriyle
mümkündür.
Anılan yönetmelik hükmünün teknik alt yapı kapsamına aldığı
yerleri bir bütün olarak tanımlaması nedeniyle anılan alanların eşde-
ğer alanlar olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, uyuşmazlık konusu taşınmazın çocuk bahçesi alanın-
dan sağlık ocağı alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği
sosyal altyapı tanımı kapsamındaki iki işlevden birisinin diğerine üs-
tün kamu yararı görüşü doğrultusunda seçimi olarak değerlendirilmeli-
dir.
Anılan Yasal düzenlemeler ve yapılan belirlemeler doğrultusunda
uyuşmazlık konusu taşınmazın kuzeyinde, taşınmazdan 7 metrelik bir ya-
ya yolu ile ayrılan 2.000 m2 lik alanının planda çocuk bahçesi olarak
belirlendiği anlaşıldığından davacının ifraz işlemi sonucunda çocuk
bahçesi olarak belediyeye terk ettiği 400 m2 lik yerin üstün kamu ya-
rarı görüşü doğrultusunda sağlık ocağı alanı olarak belirlenmesine i-
lişkin plan değişikliğinde mevzuata aykırılık görülmediğinden iptali
yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesinin 22.3.1995 günlü,
1995/203 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA