kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1999 551 1996 2509 18/02/1999
 
HASTANEDE ŞEF YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ LİMİTED ŞİRKET
KURARAK ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ÜSTLENMELERİ NEDENİYLE 657 SAYILI YASANIN
125/D-h MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMA-
DIĞI HK.<
Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği Şef Yardımcısı o-
lan davacının ONKO Ankara Onkoloji Merkezi Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti
kurarak 5 yıl süreyle şirket müdürlüğünü üstlenmesi nedeniyle 657 sa-
yılı Yasanın 12/D-h maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdu-
rulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davalı idare işleminin
iptali istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden davacının
kendi adına doktorluk mesleğinin icrası dışında ticari faaliyetle iş-
tigal ettiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bu-
lunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün
ve ... sayılı kararının; davacının 1219 sayılı yasa kapsamında hizmet
verdiği, cezada zamanaşımı söz konusu olduğu öne sürülerek 2577 sayılı
Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA