kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1989 128 1989 18 27/12/1989
 
MENKUL KIYMET ALIM SATIMI, MÜNHASIRAN BANKALARCA YAPILABİLECEK İŞLEM-
LERDEN OLMADIĞINDAN, BANKERLİK VE FİNANSMAN İŞLERİYLE UĞRAŞAN KURUMUN
YAPTIĞI MENKUL KIYMET ALIM SATIMI İŞLEMİ BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ
VERGİSİNE TABİ DEĞİLDİR.<
Uyuşmazlık, bankerlik ve finansman işleriyle uğraşan Kurumun, Nisan
1981 ayındaki menkul kıymet alım satımı faaliyeti nedeniyle Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi yükümlülüğünden dolayı gider vergisi beyan
namesi vermesi gerekip gerekmediği noktasından çıkmıştır.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28.maddesinin 2447 sayılı Kanu-
nun 6.maddesiyle değişmeden önceki ikinci fıkrasında, bankerlerin yap-
mış oldukları banka muameleleri dolayısıyla bu suretle aldıkları para-
ların da banka muameleleri vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır.
Bu kural banka muameleleri vergisine tabi olan banker işlemlerini, ban
ka muamelesi niteliği taşımaları koşuluna bağlandığından, menkul kıy-
met alım satımı dışında başka işlemi bulunmayan Kurumun bu etkinliği-
nin, banka muamelesi sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi gerekmekte-
dir.
7129 sayılı Bankalar Kanununda banka muamelesi tanımı yapılmadığı gibi
bu nitelikte olduğu kabul edilen işlemlerden de ayrıca söz edilmemiş-
tir. Bu durumda, bir işlemin banka muamelesi olup olmadığının, öncelik
le bankalara özgülenmiş faaliyetlerden dolayı yapılıp yapılmadığına gö
re saptanması gerekmektedir.
Menkul kıymet alım-satımı, münhasıran bankalarca yapılabilen etkinlik-
lerden değildir. Bu nedenle, satın alınan menkul kıymetlerin karşılı-
ğında girişimciye kredi açılmış olması, tasarruf sahiplerinden mevduat
toplanarak karşılığında mudiye esham ve tahvilat verilmesinin, taraf-
lar arasındaki karz sözleşmesine güvence oluşturması ve bu şekilde ik-
raz ve istikraz yapılması, etkinliğin banka muamelesi niteliği kazanma
sını gerektirmeyeceğinden ve esasen 6802 sayılı Kanun, ooberlik faali-
yetini banka muameleleri vergisine tabi tutmadığı, menkul kıymet alım
satımının hukuken ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerce yapılabileceği
gerçeği karşısında, tarh matrahını azaltarak cezayı kusura çevirmek su
retiyle tarhiyatı değişiklikle onayan ısrar kararının, yapılan işlemin
banka muamelesi sayılmasına dayanan bu husustaki hüküm fıkrasında yasa
ya uygunluk görülmemiştir.
Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, üzerinde ısrar edilen Vergi Mahke-
mesinin ilk kararının Daireleri aleyhine hüküm fıkrasına karşı yaptığı
temyiz istemi Danıştay Yedinci Dairesince reddedilmiş ve kararın düzel
tilmesi istemi de kabul edilmeyerek, kararın bu konudaki hüküm fıkrası
kesinleşmiş bulunmaktadır.
Danıştay Yedinci Dairesinin, yükümlünün temyiz isteminin kabulü ve Ver
gi Mahkemesinin ilk kararının yükümlü lehine bozulmasından sonra verdi
ği ısrar kararı üzerine matrahın azaltılıp, cezasının kusura çevrilme-
sine ilişkin hükmün bozulması ve tarhiyatın aynen onanması istemiyle
anılan Müdürlük tarafından yapılan temyiz başvurusunun, hükmün bu açı-
dan kesinleşmiş olması sebebiyle incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle, Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminin incelenmek-
sizin reddine, Yükümlü Kurum isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi Is-
rar Kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER;SAYI:78-79) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA