kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1984 61 1984 67 21/03/1984
 
TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI BÜNYESİNDE, MÜSTEŞARLIĞIN ÜST DE-
RECELİ MEMURLARINDAN OLUŞACAK MEMURİN MUHAKEMATI KOMİSYONUNUN DEVLET
BAKANLIĞI ONAYI İLE KURULABİLECEĞİ HK.(*)<
4 Şubat 1329 günlü Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun 10.maddesi hük-
müne göre, merkezde bulunan Devlet dairelerinin, atanması Cumhurbaşka-
nının imzasını da taşıyan bir karar ya da kararname ile yapılmayan me-
murları için yapılacak soruşturma üzerine, yargılanmalarına gerek olup
olmadığı hususunda, dairelerinin üst dereceli memurlarından oluşturula
cak kurullarca karar verilmesi gerekmektedir.
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun, Kanunun bütünü ile bir-
likte biçim yönünden Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkeme-
since iptal edilen, ancak, her yıl bütçe kanunlarıyla, en son Katma
Bütçeli İdareler 1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 3.maddesiyle yeniden
yürürlüğe konulan 182.maddesinde, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı-
ğı, Başbakana bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçe ile yönetilen
bir kuruluş olarak tanımlanmış ve Başbakanın, kuruluş yöntemi ile yet-
kilerini Devlet Bakanı aracılığıyla kullanabileceği belirtilmiştir.
Maddede, ayrıca, Müsteşarlığın, müsteşar tarafından temsil edileceği
de hükme bağlanmıştır. Belirtilen bu nitelikleri dikkate alındığında,
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, Başbakanlık teşkilatının ta-
mamen dışında oluşturulmuş ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Gö-
rev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10.maddesinin tanım-
ladığı anlamda "bakanlık bağlı kuruluşu" olduğu anlaşılmaktadır. Yuka-
rıda anılan 182.maddede, Müsteşarlığın, Başbakana bağlı olduğunun be-
lirtilmiş olmasından da Başbakanlık teşkilatı içerisinde yer alan bir
birim olmadığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olduğu sonucu kendili-
ğinden ortaya çıkmaktadır.
Açıklanan bu niteliği itibariyle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı-
ğı, Memurin Muhakematı Kanununun 10.maddesinde belirtilen anlamda bir
"merkez dairesi" dir.
Belirtilen nedenlerle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bünyesin-
de, Müsteşarlığın üst dereceli memurlarından oluşacak memurin muhake-
matı komisyonu kurulabileceği;
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun 10.maddesinde öngörülen Kurulun,
Anayasanın 123.maddesinde belirtilen anlamda "idare" niteliği taşıma-
ması, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında üst dereceli memurlardan
oluşturulacak bir kurul olması ve görevlerinin de Memurin Muhakematı
Hakkında Kanunla belirtilmiş bulunması karşısında kanunla kurulması
zorunluğunun bulunmadığı açıktır. Esasen, bakanlıklarda ve bağımsız
genel müdürlüklerde atanmaları kararnameyle yapılmayan memurlar hak-
kında birinci derecede karar verecek kurulların bakan oluruyla oluştu-
rulması hususunda yerleşmiş teamül ve uygulamanın devam etmekte olduğu
da kuşkusuz bulunmaktadır.
Bu nedenlerle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Memurin Muhakematı
Komisyonunun, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı onayı ile
kurulabileceği mütalaa kılındı.

İdari İşler Kurulundan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:56-57) (MS/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA