kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 1184 1985 1506 30/09/1985
 
TARHİYAT OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DA-
VALARIN MAHKEME KURULU YERİNE TEK HAKİM TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİNDE MEV
ZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Yükümlü adına tarh edilen Eğlence Vergisinin süresinde ödenmeyerek ke-
sinleşmesi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine karşı dava açıldığı ve
uyuşmazlığın Denizli Vergi Mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çö-
zümlendiği anlaşılmaktadır.
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke-
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6.maddesinin b bendin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygu-
lanmasından doğan uyuşmazlıkların Vergi Mahkemesinde çözümleneceği,
aynı Kanunun 7.maddesinin 2.bendinde de, kazançları götürü usulde tes-
bit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerin tesbitine ilişkin işlem-
lere karşı açılan davalar ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 75.000 lirayı geçme-
yen tarhlara karşı açılan davaların vergi mahkemesi hakimlerinden biri
tarafından çözümleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu durumda, dava konusu yapılan ödeme emri, amme alacağının tahsili
safhasına ilişkin bir işlem olup tarhiyat olarak nitelendirilemiyece-
ğinden, uyuşmazlığın mahkeme kurulu yerine Tek Hakim tarafından çözüm-
lenmesinde anılan madde hükmüne uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığının temyiz isteminin kabu-
lüne, kesin olarak verilen kararın kanun yararına ve hükmün hukuki so-
nuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına karar verildi.

(BŞ/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA