kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 3500 1992 3200 15/12/1992
 
ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİ HK.<
İstem, 30 günden fazla görevine gelmeyen belediye başkanının düşürül-
mesine ilişkindir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 93.maddesinin son fıkrasında, belediye
başkanının, görevine özürsüz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla terk
etmesi ve bu durumun o yerde bulunan en büyük mülkiye amirince saptan-
ması ve İçişleri Bakanlığına bildirisi üzerine idari yargı tarafından
1 ay içinde verilecek kararla belediye başkanının başkanlıktan düşü-
rüleceği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasına 3622 sayılı Yasa
ile eklenen Ek Madde 2. ile bu istemle gelinen dosyalarda, belediye
başkanının savunması alındıktan veya savunma için verilen süre geçtik-
ten sonra bir karar verileceği kuralı bulunmaktadır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Belediye Başkanının
1991/1992 yıllık izinlerini yurtdışında geçirmek istediğini bildirdi-
ği, belediye meclisince istemin olumlu karşılandığı, konunun İçişleri
Bakanlığına iletilmesi üzerine istemin Bakanlıkçada onandığı durumun
Valiliğe bildirildiği, 10.6.1992 ile 10.8.1992 günleri arasında yurt-
dışına gitmek üzere izin verilen Belediye Başkanının 9.10.1992 gününe
kadar görevine dönmediğinin Valilikçe saptanarak durumun İçişleri Ba-
kanlığına ulaştırıldığı, diğer taraftan adı geçenin telgrafla 31.8.992
gününe kadar raporlu olduğunu bildirdiği ancak herhangi bir rapor gön-
dermediği, bu kez başka bir telgrafla 1.10.1992-27.10.1992 günleri
arasında raporlu olduğunu bildirdiği ve yabancı bir ülkeden alınmış
sağlık Raporu ile Türkçe çevirisini gönderdiği, 1.9.1992-30.9.1992
günleri arasındaki durumuyla ilgili olarak kaymakamlığa herhangi bir
bilgi ve belge ulaştırılmadığı anlaşılmaktadır.
İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkanının düşürülmesi istemiyle baş-
vurulması üzerine, Dairemizce adı geçenin savunmasının alınmaması ama-
cıyla yapılmak istenen bildirim "alıcının yurtdışına gittiğinden bil-
dirim yapılamadı" açıklamasıyla 25.11.1992 günü geri gönderilmiştir.
Bu durumda, 11.8.1992 günü görevine başlaması gereken belediye başka-
nının 11.8.1992-31.8.1992 günleri arasında özürlü olduğunu sonradan
belgelendirse bile, 31.8.1992-1.10.1992 günleri için herhangi bir bel-
ge göndermediğinden devamsızlık nedeniyle düşürülmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle istemin kabulü ile Belediye Başkanının, 1580 sa-
yılı Yasanın 93.maddesinin son fıkrası uyarınca belediye başkanlığın-
dan düşürülmesine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA