kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 3475 1987 4844 17/10/1988
 
MESLEK KREDİSİ OLARAK PAYDAŞLARCA ALINAN KREDİLER İŞLETMEDE KULLANIL-
MIŞ OLSA DA, ORTAKLARDAN AYRI KİŞİLİĞİ BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞ-
LEMLERİ ARASINDA İZLENEMİYECEĞİ, BU KREDİLERDEN DOLAYI BANKALARA ÖDE-
NEN FAİZ VE KOMİSYONUN ŞİRKET TARAFINDAN GİDER YAZILAMIYACAĞI HK.<
Yükümlü adına, paydaşı bulunduğu kollektif şirketten elde ettiği kazan
cı noksan beyan ettiği inceleme ile saptanarak, bulunan fark üzerinden
uygulanan tarhiyata, matrahı azaltıp cezayı kusura çevirmek suretiyle
değişiklikle onayan Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz dilekçesinde bozma nedeni olarak ile
ri sürülen ve akaryakıt satışından doğan farkın azaltılması ile kesi-
len cezanın kusura dönüştürülmesine ilişkin hüküm fıkrasına yöneltilen
iddialar, kararın dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi karşısında
istemin kabulünü gerektirecek durumda bulunmamıştır.
Meslek kredisi olarak paydaşlarca alınan krediler işletmede kullanıl-
mış olsa da, ortaklardan ayrı kişiliği bulunan kollektif şirketin iş-
lemleri arasında izlenemeyeceğinden, bu kredilerden dolayı bankalara
ödenen faiz ve komisyonun kollektif şirketin giderleri arasına alınma-
sı, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tesbiti ile ilgili hüküm-
lerine aykırıdır. Alınan kredilerin işletmeye konulması söz konusu ol-
maksızın şirketle ilgilendirilmesine olanak bulunmadığı gibi, Vergi
Mahkemesinin, işletmede kullanılmadığını tesbitin, idareye düştüğü yo-
lundaki hükmünde, yukarıda değinilen nedenle yasaya uygunluk bulunma-
mıştır.
Bu nedenlerle, temyiz isteminin bankadan alınan krediler nedeniyle öde
nen faiz ve komisyonun gider yazılabileceğine ve bu sebeple bulunan
matrah farkının tarh matrahından çıkarılması açısından kabulü ile Ver-
gi Mahkemesi kararının buna ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, di-
ğer iddiaların reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:74-75) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA