kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1998 259 1996 725 09/02/1998
 
VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ GEREKÇESİ GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA
KARARIN UYGULANMAMASINDAN SÖZETMEYE OLANAK BULUNMAYIP, BU NEDENLE MA-
NEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİNİN HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN OLDUĞU HK.<
Orman Genel Müdürlüğünde Müfettiş olan davacı, Hakkari ilinin görev
merkezi olarak belirlenmesine ait ... günlü onayın ve kendisinin de bu
İl'e müfettiş olarak atanmasına ilişkin ... günlü işlem ile bu işlem-
lerin dayanağı olan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin
7/2. maddesinin iptali istemiyle açtığı davada Danıştay Beşinci Daire-
since verilen ... günlü, ... sayılı yürütmeyi durdurma kararının uygu-
lanmadığını ileri sürerek 100 Milyon lira manevi tazminat ödenmesine
hükmedilmesini istemektedir.
Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti
olduğu vurgulanmış, 138. maddesinin son fıkrasında da "Yasama ve Yü-
rütme Organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve
bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.
maddesinin 1. fıkrasının, davacı lehine verilen Danıştay Beşinci Dai-
resinin ... günlü, ... sayılı yürütmeyi durdurma kararının idareye
tebliğ edildiği tarihte yürürlükte olan şeklinde; "Danıştay, bölge İ-
dare Mahkemeleri idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, en geç alt-
mış gün içinde işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur
..." kuralı öngörülmüş, aynı maddenin 3. fıkrasında da, "Danıştay,
bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre
işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhi-
ne Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası
açılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğünde müfettiş olan ve İzmir görev merkezin-
de çalışmakta iken ... günlü işlemle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Mü-
hendis olarak atanan davacının bu işleme karşı açtığı davada İzmir 1.
İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma
kararı verildiği, karar üzerine ... günlü olurla Görev Merkezi İzmir
olmak üzere Müfettişlik görevine iade edilen davacının ... günlü olur-
la Görev Merkezi Hakkari olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfet-
tişliğine atandığı, bu işlem üzerine Hakkari'de görev merkezi oluştu-
rularak Hakkari'ye atanması işlemlerinin ve burada görev merkezi ihdas
edilmesine imkan sağlayan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7/2. maddesinin
iptali istemiyle Danıştay Beşinci Dairesinin ... Esasında kayıtlı da-
vayı açtığı; Danıştay Beşinci Dairesinin ... günlü, ... sayılı kara-
rıyla, mevcut Anayasal ve yasal durum irdelenerek Genel Müdürlüğün An-
kara dışında Teftiş Kurulu görev merkezi oluşturma yetkisinin bulunma-
dığı gerekçesiyle gerek işlem gerekse yönetmelik hükmü yönünden yürüt-
meyi durdurma; 1993/3973 sayılı kararıyla da iptal kararı verildiği,
sözkonusu yürütmeyi durdurma kararının ... tarihinde Orman Bakanlığı-
na, ... tarihinde de Orman Genel Müdürlüğüne tebliğ edildiği, davacı-
nın ... günlü işlemle de Danıştay Beşinci Dairesinin anılan kararı u-
yarınca Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliğine (Ankara'ya) atanmış
olduğu, öte yandan idareye taşrada da Teftiş Kurulu Görev Merkezi o-
luşturma yetkisi tanıyan anılan Yönetmelik hükmü hakkında Danıştay Be-
şinci Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi gözetile-
rek yeni bir yönetmelik hazırlandığı ve ... günlü, ... sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, davacının ise kendisinin
Danıştay Beşinci Dairesinde görülen ... sayılı davayı açmadan önce İz-
mir'de görev yaptığını, yargı yerlerince verilen iptal ya da yürütmeyi
durdurma kararlarının geçmişe dönük etki göstererek dava konusu işlem-
den önceki hukuki durumun yeniden geçerliğini sağlayacağını, bu neden-
le Beşinci Dairece verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine İzmir'e
atanması gerekirken atanmadığını ve böylece yargı kararının uygulanma-
dığını ileri sürerek 100 milyon lira manevi tazminat talebiyle bakılan
davayı açtığı dava dosyası ile Dairemizin ... Esas sayısında kayıtlı
dosyanın birlikte incelenmesinden anlaşılmıştır.
İdari yargı yerlerince verilen iptal ya da yürütmeyi durdurma
kararlarının kararlarda belirtilen gerekçeler doğrultusunda uygulanma-
sı gerektiği açık bulunmaktadır.
Bu durumda, Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İzmir Görev
Merkezinde Müfettiş olarak görev yapmakta iken Hakkari'de görev merke-
zi ihdas edilerek buraya atanan davacının bu işlemler ve dayanağı Yö-
netmelik hükmüne karşı açtığı davada verilen yürütmeyi durdurma kararı
üzerine karar gerekçesi gözönüne alınarak ve 2577 sayılı Kanununun
28/1. maddesinin olay tarihinde yürürlükte olan şeklinde öngörülen sü-
re içinde karar uygulanmak suretiyle Ankara'da görev yapmak üzere Tef-
tiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliğine atanması karşısında sözkonusu ka-
rarın uygulanmadığından sözetmeye olanak bulunmamakta olup, kararın
uygulanmadığı iddiasıyla manevi tazminat talep edilmesi hukuki daya-
naktan yoksun görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun olan davanın red-
dine, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:97)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA