kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 2830 1993 2906 28/09/1994
 
YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KOMİSYONCULUK VE SİMSARİYE HİZMETLERİNE İLİŞKİN
GİDERLERİN TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KARARLARINDA BELİR
LENEN BELGELERLE KANITLANABİLECEĞİ HK.<
İthalat ve ihracat işi yapan davacının 1988 takvim yılı işlemlerinin
incelenmesi sonucu tesbit edilen matrah farkı üzerinden adına re'sen
salınan gelir, geçici gelir vergileriyle bu vergilere bağlı olarak ke-
silen kaçakçılık cezalarına karşı açılan davayı; tarhiyatın dayanağını
teşkil eden inceleme raporunda davacının yurt dışı satımlarına alıcı
sağlamak amacıyla komisyoncu e simsarlar tarafından verilen hizmet kar
şılığı yapılan ödemeleri, belge düzenlemeksizin yurt dışı komisyon gi-
derleri adı altında banka dekontları, banka teminat mektupları ve ser-
best ihracat beyannamelerinde yer alan bilgilere dayanarak muhasebeleş
tirdiğinin, anılan belgelerin, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın-
da 30 sayılı karar uyarınca T.C.Merkez Bankasında çıkarılan Genelgede
yer alan dış ticaretle ilgili yurt dışında sağlanan komisyonculuk ve
simsariye hizmetleri karşılığında yapılacak ödemelerle ilgili düzenle-
meye uygunluğunun vergi yasalarıyla ilgilendirilemiyeceğinin, ancak,
dış satım işlemlerinde yurt dışından alıcı sağlanması nedeniyle belli
miktarda komisyon ödemesi yapılmasının zorunlu bulunması karşısında
1986 ve 1987 yıllarına ilişkin olarak aynı türden yapılan giderlerin
ticari kazanca oranının esas alınmasıyla matrah farkının belirlendiği-
nin anlaşıldığı, yurt dışından sağlanan komisyonculuk ve simsariye ile
dış piyasa hakkında bilgi toplamak amacıyla komisyon ücreti ödemesi ya
pılmasının zorunlu olması, anılan hizmetler için yapılan ödemelerin
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı karar uyarınca T.C.
Merkez Bankası tarafından yayınlanan genelgede yurt dışından sağlanan
komisyonculuk ve simsariye hizmetleri ile dış piyasalar hakkında bilgi
toplamak amacıyla dışardaki firma ve kuruluşlara ödenecek muhabere ve
dökümatasyon giderlerinin Bankalarca mahsup yada döviz transfer edil-
mek suretiyle ödenebileceğinin belirtilmiş bulunması ve vergi yasaları
da bu ve benzeri giderlerin hangi belgelerle ispat edilebileceği konu-
sunda bir düzenlemeye yer verilmemiş olması karşısında, davacı tarafın
dan incelemeye sunulan belgelerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 241
ve 241.maddeleri kapsamında komisyonculuk ve simsariye hizmetleri kar-
şılığı yapılan giderleri tevsit eden belge olarak kabulü gerektiği so-
nucuna varıldığı, diğer taraftan, Mahkemelerinin ara kararına T.C.Baş-
bakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı Ege Birlikleri Genel Müdür
lüğünce verilen yazıda tarım ürünleri ihracatında ihraç bedeli üzerin-
den ödenen komisyon oranı normal olarak % 2-5 arasında değişmekle özel
anlaşmalar ve bazı ülkeler için bu oranın % 10'a kadar çıkabileceği
bildirildiğinden, satış hasılatına % 3,5 oranı uygulanmak suretiyle he
saplanan komisyon giderinin kayıtlı giderlerin üzerinde olması karşı-
sında tarhiyata konu edilecek fark matrah bulunmadığı gerekçesiyle ka-
bul eden İzmir İkinci Vergi Mahkemesinin 14.1.1993 gün ve 1993/55 sayı
lı kararının; inceleme raporuna göre yapılan cezalı tarhiyatın kanuni
ve yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İz-
mir İkinci Vergi Mahkemesinin 14.1.1993 gün ve 1993/55 sayılı kararı,
aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz is
temine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bo-
zulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine
ve kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA