kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 411 1990 1181 05/03/1991
 
CEZA VERİLMESİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL GEÇTİKTEN SONRA HİÇ VERİLMEMİŞ SA-
YILACAĞI İÇİN, İLGİLİLERİN BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İDAREYE BAŞVURARAK
SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEBİLECEKLERİ HK.<
Daha önce işlediği bir suç nedeniyle Türk Ceza Yasasının 492/1.maddesi
uyarınca cezalandırılmış, olan davacının 25.9.1989 gününde almış oldu-
ğu sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılan davayı; davacının 1986 yılında işlediği bir suçtan dolayı T.C.
K.nun 492/1 ve 55/3.maddeleri uyarınca 5 ay 10 gün hapis cezasına çarp
tırılmış ise de bu cezanın, para cezasına çevrildiği, bunun da 647 sa-
yılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasanın 6.maddesi uyarınca tecil edil-
diğinin anlaşıldığı, bu durumda 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası-
nın 41/e ve Trafik Yönetmeliğinin 74/e maddelerinde belirlenen sürücü
adaylarında aranacak koşulları taşımayan davacının sürücü belgesinin
'eri alınmasında hukuka aykırılık olmadığı gerekçesiyle reddeden İdare
Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Davacının Türk Ceza Yasasının 492/1.maddesinde belirtilen suçu işlemiş
olması nedeniyle sürücü belgesinin 2918 sayılı yasanın 41/e maddesi
uyarınca geri alınmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Ancak Türk Ceza Yasasının 35/2.maddesinde suç işleyerek cezalandırılan
kimsenin ceza verildiği gündn başlayarak 5 yıl içinde başka bir suç
nedeniyle, önce verilen ceza cinsinden bir cezaya yada hapis veya
ağır hapis cezasına çarptırılmazsa ertelenmiş olan cezanın hiç doğma-
mış sayılacağı, aksi halde her iki cezanın ayrı ayrı uygulanacağı be-
lirtilmiş olup davacının bu süre geçtikten sonra ceza hiç doğmamış sa-
yıldıktan sonra idareye başvurarak sürücü belgesinin geri verilmesini
isteyebileceği açıktır.
Bu neden İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya
uygun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden bulunmadığından
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Davacı, 1986 yılında işlediği bir suçtan dolayı T.Ceza K.nun 491/1 ve
55/3.maddeleri uyarınca 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırmış ve
paraya çevrilen bu ceza ayrıca tecil edilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 41/e-1 maddesi, afla ortadan
kalkmış olsa bile T.C.Kanununun 491/1.maddesi uyarınca hüküm giymiş
olanlara sürücü belgesi verilemiyeceğini hükme bağlamıştır. Davacının
söz konusu mahkumiyetinden bahisle 25.9.1989 günü almış olduğu sürücü
belgesinin 2918 sayılı kanunun 119.maddesi uyarınca dava konusu karar-
la geri alındığı ve bu konuda açılan davanın temyiz konusu idare mah-
kemesi kararı ile ret edildiği anlaşılmaktadır.
Davacı hakkında verilen hapis cezası önce para cezasına çevrilmiş son-
ra da tecil edilmiş bulunmaktadır. Cezanın tecil edilmesinden sonra
deneme süresi içinde aynı cinsten bir suç işlenmediği takdirde, tecil
edilen mahkumiyet esasen vaki olmamış sayılmaktadır. (T.C.K. Md.95)
Bir başka anlatımla, tecil edilen ceza deneme süresi sonuna kadar as-
kıya alınmakta ve aynı cinsten suç işlenmediği takdirde esasen vaki
olmamış sayılmaktadır. Cezası ertelenmiş (tecil edilmiş) memurların
657 sayılı kanunun 48/A-5 ve 98/b.maddeleri uyarınca görevlerine son
verilemiyeceğine ilişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun
E:1990/2, K:1990/2 sayılı kararı, 25.1.1991 gün ve 20766 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmış bulunmakta ve tecil edilen cezaların etkileri da-
da açık şekilde açıklanmış durumdadır.
Belirtilen nedenlerle temyiz isteğinin kabulü ile mahkeme kararının
bozulması gerekeceği oyu ile karara katılmıyorum.


(DAN-DER, SAYI:82-83)


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA