kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 466 1997 273 25/12/1998
 
BULGARİSTAN MENŞELİ ALÇAK YOĞUNLUKTA POLİETİLEN İTHALİNDE DAMPİNGE
KARŞI VERGİ ALINMASINA İLİŞKİN 95/3 SAYILI TEBLİĞİN İPTALİ İLE ANILAN
TEBLİĞ ESAS ALINARAK SALINAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTE-
MİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİNDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre
açılan soruşturma sonucunda, Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Romanya
menşeli "alçak yoğunlukta polietilen" isimli eşyanın ithalatında dam-
pinge karşı verginin kesin önlem olarak alınması yolundaki İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 95/3 sayılı Tebliğin iptali ve bu
Tebliğe dayanılarak Gebze Gümrük Müdürlüğünde tescilli beyannamenin
kapsadığı Bulgaristan menşeli söz konusu eşya için tahakkuk ettirilen
katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Davayı inceleyen ... Dairesi, ... günlü ve 1997/2197 sayılı ka-
rarıyla; 3577 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri uyarınca alçak
yoğunlukta polietilenin Türkiye'ye dampingli ithal edildiği yolundaki
şikayet üzerine soruşturma açıldığı, Kanunda; soruşturma sırasında,
ülke menfaatinin acil müdahaleyi veya geçici önlemler alınmasını ge-
rektirmesi hallerinde, kurulca belirlenen damping marjı veya sübvansi-
yon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir
teminat alınmasının kararlaştırılması halinde, bu durumun Resmi Gaze-
tede yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulması, soruşturmanın neti-
celendirilmesinden sonra kesin önlem alınmasını gerektiren hallerin
tespiti durumunda, dampinge karşı vergi alınmasının kurala bağlandığı,
dampinge karşı verginin, yerli üretim yönünden zarara veya piyasanın
bozulmasına yol açan ithalattan, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri uyarınca saptanan damping miktarı esas alı-
narak tahsil edilen, menşe ve ürün çeşidine ve zamana göre değişkenlik
gösteren bir vergi olduğu ve gümrük vergisinden farklı amaca hizmet
ettiği, bu yüzden dampinge karşı vergi ile güdülen amacın gümrük ver-
gileri ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, davacının bu yöne i-
lişkin iddiasında isabet görülmediği, 3577 sayılı Yasa ile ilgili Yö-
netmelik kuralları doğrultusunda yapılan araştırma ve açılan soruştur-
ma sonucunda söz konusu maddenin Rusya Federasyonu menşeli olanları
için % 158,7; Bulgaristan menşeli olanları için % 111 ve Romanya men-
şeli olanları için % 55,5 oranında damping marjı saptandığı, diğer ta-
raftan, bu ülkelerden yapılan alçak yoğunlukta polietilen ithalatının
1991, 1992 ve 1993 yıllarında % 389,7 oranında arttığı ve genel itha-
lat içindeki payının aynı dönemler itibarıyla % 25,8'den % 51,5'e çık-
tığı, yine bu üç yılda yerli üreticinin ticari maliyeti % 173 oranında
artarken, yurt içi satış fiyatının % 119 oranında arttığı, istihdamın
da olumsuz yönde etkilendiği tesbit edilerek, soruşturma konusu madde
ithalatının yerli üretimde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, Bul-
garistan menşeli olanların ithalatında ton başına 200.- Amerikan Dola-
rı dampinge karşı verginin kesin önlem olarak tahsil edilmesinin, dava
konusu 95/3 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulduğu, düzenleyici işlem-
de, 3577 sayılı Kanunun amacına aykırılık görülmediği ve işleme daya-
nılarak yapılan tahakkukta yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar vermiştir.
Karar, yükümlü kurum tarafından temyiz edilmiş ve haksız reka-
beti oluşturan yapay bir indirimden söz edilemeyeceği, eşyanın Hırva-
tistandaki satış fiyatının eşyanın normal değeri olarak alınamayacağı,
zira adı geçen ülkenin savaş halinde olduğu ileri sürülerek kararın
bozulması istenmiştir.
3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca açılan soruşturma sonucunda, Rusya Federasyonu,
Bulgaristan ve Romanya menşeli "alçak yoğunlukta polietilen" ithala-
tında dampinge karşı verginin kesin önlem olarak alınması yolundaki
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 95/3 sayılı Tebliğin
iptali ve bu Tebliğe dayanılarak Gebze Gümrük Müdürlüğünde tescilli
beyannamenin kapsadığı Bulgaristan menşeli söz konusu eşya için anılan
vergi üzerinden yapılan katma değer vergisine karşı açılan davanın
reddi yolundaki karar temyiz edilmiştir.
Dampinge karşı vergi; ithalatta haksız rekabet hallerinden biri
olan danpinge konu ithalatın neden olacağı haksız rekabete karşı bir
üretim dalının korunması veya piyasanın bozulmasını önleyecek tedbir
olarak alınan bir vergidir.
Bulgaristan menşeli ithale konu eşyanın dampingli olduğu, bu
durumun yerli üretimde zarara yol açtığı konusunda yerli üretici firma
tarafından başvuruda bulunulması üzerine İthalatta Haksız Rekabeti De-
ğerlendirme Kurulunca soruşturma açılmasına karar verilmiş, bu kapsam-
da söz konusu maddenin tespit edilen ithalatçılarına Yönetmelikle be-
lirlenen soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler
incelenerek, Bulgaristan menşeli alçak yoğunlukta polietilende % 111,0
oranında damping marjı tesbit edilmiştir. Rusya Federasyonu, Bulgaris-
tan ve Romanya'dan yapılan alçak yoğunlukta polietilen ithalatının
yurt içi tüketimden aldığı payın 1991 yılında % 4.8 iken, % 32.1 ora-
nında bir artışla 1993 yılında % 20.2'ye yükseldiği, iç üretim payının
ise aynı dönemler itibarıyla % 81'den % 61'e indiği, istihdamın da o-
lumsuz yönde etkilendiği saptanmış ve bu hususlar dava konusu 95/3 sa-
yılı Tebliğ ile duyurularak, bu ülkelerden yapılacak ithalatta ton ba-
şına alınacak dampinge karşı vergi miktarı karara bağlanmış, Bulgaris-
tan menşeli olanlardan ton başına 200 dolar alınması kabul edilmiştir.
Bu saptamalar karşısında 3577 sayılı Yasanın amacına ve öngör-
düğü usule uygun olarak yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda iç ü-
retimin ve üreticinin korunmasına yönelik Tebliğde yasaya aykırılık
görülmediği gibi soruşturmanın mevzuata aykırılığı ile ilgili herhangi
bir iddia ve kanıt da ileri sürülmemiştir.
Diğer yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun "İtha-
latta Matrah" başlıklı 21 inci maddesinde ithalat sırasında ödenen her
türlü vergi, resim, harç ve payların verginin matrahını oluşturması
öngörüldüğünden, dampinge karşı vergi esas alınarak salınan katma de-
ğer vergisinde yasaya aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA