kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1968 399 1968 317 30/09/1968
 
BELEDİYELERLE BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN SOSYAL Sİ-
GORTALAR KURUMUNA KESİNLEŞMİŞ BORÇLARININ HAZİNECE TAHKİM EDİLEREK
ÖDENMESİNE İLİŞKİN 691 SAYILI YASANIN 5.MADDESİNİN UYGULANMASI HK(*)<

691 sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmele-
rin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Kanununun 4.mad-
desinde; 3. maddeye göre belediyeler ve belediyelere bağlı müessese
ve işletmeler tarafından verilecek, hertürlü yargı yerlerinde ihti-
laflı olanları da gösterir borç cetvellerinin İçişleri ve Maliye Bakan
lıklarıyla bu Kanuna bağlı cetvelde yazılı kuruluşlar bakımından bu
kuruluşların doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak bağlı oldukları ba-
kanlığın temsilcilerinden kurulu bir komisyonda inceleneceği, bu ince-
lemelerin Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren en geç beş ay içinde
bitirileceği ve komisyon kararıyla her belediye veya müessese ve iş-
letmesine terkin veya tahkim olunan borçlarının derhal tebliğ edilece-
ği, keza her türlü yargı ve icra mercilerindeki ihtilaflı borçların da
kesinleştikçe belediyeler ve alacaklı kuruluşlar tarafından en kısa
zamanda Maliye Bakanlığına bildirileceği hükme bağlanmış, 5.maddede de
yukarıdaki maddelere göre belirtilecek ve kesinleştikçe Maliye Bakanlı
ğına bildirilecek borçlardan Kanuna bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara
olan borçların Hazinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yirmi eşit tak-
sitte yüzde beş faizi ile birlikte ödeneceği derpiş olunmuştur.
Görüldüğü üzere 5.madde "yukarıdaki maddelere göre belirtilecek" ve
"kesinleştikçe Maliye Bakanlığına bildirilecek" denilmek suretiyle be-
lediyeler ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin Kanuna bağlı
cetvelde yazılı kuruluşlara ve bu meyanda Sosyal Sigortalar Kurumuna
olan borçları "taraflarca üzerinde mutabakat edilen borçlar" ve "her
türlü yargı ve icra mercilerindeki ihtilaflı borçlar" olmak üzere iki
gurupta mütalaa edilmiş ve her iki gurup borcun Maliye Bakanlığına
bildirildikçe Hazinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yirmi eşit tak-
sitte söz konusu Kuruma ödeneceği derpiş olunmuştur.
Hernekadar, Kanunda Hazinece tahkim edilen borçların itfa planlarının
nezaman yapılacağı, diğer bir deyimle alacaklı kuruluşların alacakla-
rının hangi tarihten itibaren ödenmesine başlanacağı hususunda herhan-
gi bir sarahat yok ise de; 4 ve 5.maddelerde "engeç beş ay içinde bi-
tirilir." "derhal tebliğ edilir." , "en kısa zamanda Maliye Bakanlığı-
na bildirilir" gibi ivedilik ifade eden terimler kullanılmış olması
muvacehesinde Kanun koyucunun, alacaklı kuruluşların alacaklarının
biran evvel ödenmesini temin bakımından itfa planlarının süratle ya-
pılmasını öngördüğünü kabul etmek iktiza eder. Aksi takdirde, yani
itfa planlarının yapılmasının ihtilaflı borçların kesinleşmesine vabes
te olduğunun kabulü halinde, senelerce sürmesi kuvvetle muhtemel bulu-
nan işlemler için bu derece ivedilik ifade eden terimler kullanılmış
olmasının fiili bir değeri kalmıyacağı gibi izahı da mümkün değildir.
Nitekim, kanunun 6.maddesinde "Belediyelerle belediyelere bağlı mües-
sese ve işletmelerin bu kanun gereğince tahkim edilecek borçları tutar
ile bunlar için Hazinece ödenecek faizler toplamınca Hazineye borçla-
nırlar. Bu borçlar, kanunun yürürlüğe girmesi gününden beş yıl sonra
başlamak üzere yirmi yıl içinde yirmi eşit taksitte ve faizsiz olarak
Hazineye ödenir." denilmek suretiyle borçlu idarelerin borçlarını öde-
meleri için hertürlü yargı ve icra mercilerindeki ihtilaflı borçların
kesinleşmesine intizar edilmemiş; sadece borçlarını ödemede acze düş-
müş olan belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ma-
li durumlarını düzeltmelerine imkan vermek amacıyla ödemenin mebdei
kanunun yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra olarak tesbit edilmiştir.
Şu duruma nazaran kesinleşmiş ve tahkime esas alınacağı tebliğ olunmuş
büyük miktardaki alacağın itfa planının yapılmasının hertürlü yargı ve
icra mercilerindeki nezaman kesinleşeceği bilinmeyen oldukça cüzi mik-
tardaki alacakların da kesinleşmesine talikinin alacağın vadesini ta-
yinini imkansız kılacağı ve binnetice Kanunun maksadına aykırı düşece-
ği şüphesizdir.
Bu sebeplerle, belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmele-
rin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarından 4.maddede zikredilen
komisyon kararına tevfikan belirtilenlerin Hazinece tahkimini müteakip
derhal itfa planlarının yapılması, hertürlü yargı ve icra mercilerin-
deki ihtilaflı borçların da kesinleşip Maliye Bakanlığına bildirildik-
çe tahkim edilerek derhal itfa planına bağlanması gerektiğine karar
verildi.
GK. 16.1.1969 gün ve E:1968/233, K:1969/9 sayılı kararıyla onanmıştır.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA