kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1989 246 1987 3954 26/01/1989
 
SATIN ALINAN ARSANIN KONUT YAPILMADAN SATILMASI NEDENİYLE, TAŞINMAZIN
İKTİSABI SIRASINDA TAHSİL EDİLMEYEN HARCIN, 2982 SAYILI YASANIN İHLAL
EDİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE İSTENMESİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
Dosyanın incelenmesinden; yükümlü tarafından konut inşa edilmek üzere
arsa satın alındığı ve bu alış nedeniyle 2982 sayılı Kanundan yararla-
nıldığı, daha sonra anılan arsanın üzerine konut inşa edilmeden başka
birine satıldığı, bu satış sebebiyle vergi dairesi müdürlüğünce 2982
sayılı Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle ve 3 no'lu tebliğ uyarınca
ilk iktisap sırasında alınmayan harcın kaçakçılık cezalı olarak isten-
diği, yapılan cezalı tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davanın
kabulü üzerine de vergi dairesi müdürlüğünce Danıştay'a temyizen başvu
rulduğu anlaşılmıştır.
2982 sayılı Kanunun cezalar başlığını taşıyan 8.maddesinin (a) bendin-
de; bu kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan, konut inşaatı yap-
mak için yararlananların 9.maddede yazılı süre içinde konut inşaatını
başlayıp projenin %50 sini tamamlamaları veya konut dışında herhangi
bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka
bir amaçla kullanmaları halinde daha önce alınmayan vergi, resim ve
harçların Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık cezalı olarak tahsil edi
leceği hükme bağlanmıştır.
Anılan madde gereğince herhangi bir şekilde ivazlı veya ivazsız suret-
te sahip olunan arsa dolayısıyla vergi, resim ve harçtan muaf olunabil
mesi için arsayı iktisap eden tarafın taşınmazların konut inşaatına
tahsis edilmesi ve 1992 yılı sonuna kadar projenin %50 sinin tamamlan-
ması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ikinci satış nedeniyle satıcı durumunda olan
yükümlüden bu satış vesilesiyle harç alınması söz konusu değilse de,
satın alınan arsa konut inşaatına başlamadan konut yapılmak üzerede ol
sa başka birisine satıldığından konut yapılmadan yani Kanunda yazılı
amacı gerçekleştirmeden satın arsaların iktisabı sırasında alım nede-
niyle tahsil edilmeyen her türlü vergi, resim ve harçların alınması ge
rekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, salınan
cezalı harcın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)
BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA