kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2619 1986 506 17/12/1986
 
1979 YILINDA P.T.T. PERSONELİNE ÖDENEN MALİ SORUMLULUK TAZMİNATININ
VERGİ DIŞI BIRAKILACAĞI HK. <
Uyuşmazlık; davacı kurum tarafından, veznedar, depo ve ambar memuru,
tahsildar, merkez müdür, amir ve şefi, gişe memuru, teslim, telgraf ve
telefon gişe memuru, köy dağıtıcısı, şube memuru olarak görev yapan
personele 1979 takvim yılında iş riski ve iş güçlüğü zammı, mali sorum
luluk tazminatı adı altında yapılan ödemelerden en yükseğinin kasa taz
minatı kabul edilerek vergi dışı bırakılması dolayısıyla inceleme rapo
runa dayanılarak sorumlu sıfatıyla ve ikmalen salınan gelir ve mali
denge vergileri ile kesilen kusur cezasını; P.T.T.de çalışan persone-
lin tamamının uhdesinde kasa, pul ve depo bulunduğu ve bunların eksik
ve açıklarından birinci derecede sorumlu oldukları ve bu nedenle kefa-
let sandığına munzam aidat ödedikleri ara kararlarına cevap olarak
P.T.T. işletmesi Bölge Müdürlüğünce gönderilen yazıdan anlaşıldığından
davacı Kurumca yapılan uygulamanın Maliye Bakanlığının 124 sayılı Ge-
nel Tebliğine, hakkaniyete ve vergide eşitlik ilkesine uygun olduğu ge
rekçesiyle kaldırılan Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar Vergi Mahkemesi kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi-
ne ve kararın onanmasına karar verildi.
RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA