kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1994 88 1994 78 03/06/1994
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BASIMEVİNDE 506 VE 1475 SAYILI YASALARA BAĞLI OLA-
RAK ÇALIŞAN VE KENDİLERİNE İSE İLK GİRDİKTEN TARİHTEN İTİBAREN FİİLİ
HİZMET ZAMMI ÖDENMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK DAVA AÇMAMIŞ OLANLARINDA, BU
İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİR KADRODA OLUP OLMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN, İDA-
RECE FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN İŞE İLK GİRDİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN YARAR
LANDIRILMALARINDA HUKUKİ BİR ENGEL BULUNMADIĞI HK.(*)<
İstişari düşünce isteminin konusu; Dışişleri Bakanlığı matbaasında
1475 sayılı iş Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
olarak çalışanların, bu işyerlerinde ilk göreve başladıkları tarihten
itibaren mi, yoksa matbaadaki görevleriyle ilgili kadrolara atandıkla-
rı tarihten itibaren mi fiili hizmet zammından yararlandırılmaları ge-
rekeceği hususuna ilişkin bulunmaktadır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek-5.maddesinin 1.fıkrası; bu
Kanuna göre sigortalı sayılanların, 1475 sayılı Kanuna tabi olarak ba-
sım ve gazetecilik işyerlerinde:
a) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici mad
delerle çalışılması,
b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makina ve aletle iş yapılması,
c) Doğrudan doğruya yüksek ısı etkisinde kalınması,
d) Fazla ve devamlı adali gayret sarfedilerek çalışılması,
e) Doğal ışığın hiç olmadığı ve sadece yapay ışıklı ortamda bulunulma-
sı,
f) Günlük çalışma süresinin yarısından fazlalarının saat 20.00'den son
ra olması,
hallerinde sigortalık sürelerine bu işlerinde geçen her tam yıl için
90 günlük sürenin ayrıca ekleneceği hükmünü taşımaktadır.
Görüldüğü üzere Kanun, basım ve gazetecilik işyerlerinde 506 ve 1475
sayılı Kananlara tabi olarak çalışanların fiili hizmet zammından yarar
lanabilmeleri için işyeri ortamı ve çalışma koşulları yönlerinden bel-
li niteliklerin varlığını öngörmekte, bunların dışında kadroya atanma
gibi başkaca herhangi bir ölçüt getirmemektedir.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı matbaasında çalışan bir işçinin işe
ilk giriş tarihinden itibaren fiili hizmet zammından yararlandırılmama
sı üzerine açtığı davanın, İş Mahkemesi kararıyla kabul edildiği ve ka
rarın Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi kararıyla onandığı ve bu suretle
Dışişleri Bakanlığı matbaasının 506 sayılı Kanunun Ek-5.maddesinde sa-
yılan işyerlerinden olduğunun saptandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı matbaasında 506 ve 1475 sayılı Kanunla
ra tabi olarak çalışan ve kendilerine işe ilk girdikleri tarihten iti-
baren fiili hizmet zammı ödenmediğinden bahisle dava açmamış olanların
da, bu işyerlerine ilişkin bir kadroda olup olmadıklarına bakılmaksı-
zın, idarece fiili hizmet zammından işe ilk girdikleri tarihten itiba-
ren yararlandırılmalarında hukuki bir engel bulunmadığı, aksine Hukuk
Devleti ilkesinin bir gereği olduğu sonucuna varılarak dosyanın Danış-
tay Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

ŞT/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA