kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1992 602 1991 1463 25/02/1992
 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 10.MADDESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN
SATILAN VE ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN, SATIŞTAN
EVVEL, BİR ÖNCEKİ YIL BİLONÇOSUNDA KAYITLI OLMASININ ŞART VE BU NEDEN-
LE SALINAN TAPU HARCININ YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık, yılına ilişkin olarak yükümlü şirket adına salınan tapu
harcının kaldırılması istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın, işletme-
nin aktifinde kayıtlı gayrimenkülün satışından doğan kazanç nedeniyle
5422 sayılı Kanunun geçici 10. ve 3332 sayılı Kanunun 8.maddelerinde
yer alan istisnadan faydalanabilinmesinin bu gayrimenkülün kurumun bir
önceki yıl bilançosunda kayıtlı olması şartına bağlı olup olmadığı hu-
susundan doğduğu, 5422 sayılı Kanunun 3332 sayılı Kanunla değişik ge-
çici 10.maddesi ile, tam mükellefiyete tabi kurumların, aktiflerine
dahil gayrimenkul veya iştirak hisselerini satarak bu satıştan doğan
kazançlarını sermayelerine eklemeleri şartıyla, bu kazançlarının ku-
rumlar vergisinden tümüyle istisna edilmesinin öngörüldüğü, böylece bu
kurumların aktiflerine dahil gayrimenkul veya iştirak hisselerinin sa-
tışından elde edecekleri kazançların vergisiz olarak sermayelerine ek-
lenmelerine imkan sağlanarak kurumların mali bünyelerinin güçlendiril-
mesi ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesinin amaçlandığı, anılan
maddede değişiklik yapan 3332 sayılı Kanunun 8.maddesi ile de, bu ka-
nunun 2, 5, 7 ve 14.maddelerinin uygulaması ile ilgili olarak yapıla-
cak işlemlerin harçtan, düzenlenecek kağıtların damga vergisinden müs-
tesna tutulacağının açıklandığı, 5422 sayılı Kanunun ilgili maddesi
incelendiğinde, gayrimenkullerin satışının konu edildiği ve satış
şartlarının hükme bağlandığı, maddede kurumların aktifine kayıtlı gay-
rimenkullerin ne zaman ve nasıl iktisap edilmesi gerektiği hususunda
ise bir düzenlemeye gidilmediğinin görüldüğü, bu durumun gayrimenkülün
yasanın yürürlüğe girdiği tarihte aktifte yer alması zorunluluğunun
bulunmadığını ortaya koyduğu, kanunda yer alan istisna hükümlerinden
yararlanılabilinmesinin gayrimenkule uzun süreden beri sahip olunması
şartına bağlı bulunmadığı, diğer bir değişle, yıl içinde satın alınan
bir gayrimenkulün aynı yıl içinde satılması halinde sağlanan karın
sermayeye eklenmesinde de, diğer şartların varlığı halinde, istisnadan
yararlanılmasının mümkün olacağı, bu itibarla, satılan gayrimenkulün
şirketin bir önceki yıl bilançosunda yer almadığından bahisle tesis
edilen işlemde kanuna uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Ver-
gi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen İzmir 2.Vergi Mahkemesinin 1990/736 sayılı kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından
temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına karar
verildi.
(MT/SE)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA