kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 1332 1986 508 19/04/1988
 
NAKLEN ATANAN MEMURLARA YENİ GÖREV YERLERİNE KADAR YOLLUK ÖDENMESİ
6245 SAYILI YASANIN 10.MADDESİ GEREĞİ OLDUĞUNDAN, TAYİN ONAYININ "YOL-
LUKSUZ" KAYDI KONULARAK TEBLİĞ EDİLMESİNİN BU HAKKI ORTADAN KALDIRMAYA
CAĞI HK.<
Dava, Erzincan Defterdarlığı Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünde me-
mur olan davacının Kırkağaç Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi memuru ola
rak naklinden sonra atama onayında yolluk verilmemesi kaydı bulunduğu
belirtilerek yolluk verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10/1. madde-
sinde naklen atanan memurların yeni görev yerlerine kadar yolluk ala-
caklarının hükme bağlandığı, kanunun amir hükmü karşısında davacının
hakkının kanuna aykırı olarak tayin onayına yolluksuz kaydı konularak
kaldırılamayacağı gerekçesiyle yolluk verilmemesine ilişkin işlem ip-
tal edilmiştir.
Davalı idarece; davacıya nakilden önce tayin isteminin yolluksuz ola-
rak gerçekleşebileceği hatırlatıldığından bu durumu bilerek istemde
bulunduğu, bu sebeple daha sonra yolluk istememesi gerektiği öne sürül
mekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulması ve davanın red-
di istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk
ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddiyle anılan kararın onanmasına karar veril
di.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA