kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 5499 1998 3319 28/10/1998
 
LİSE DENGİ MESLEKİ ÖĞRENİMİNİN LİSE ÜSTÜ ÖĞRENİM OLMADIĞI, GİRİŞ DERE-
CE VE KADEMELERİN AYRI AYRI DÜZENLENMİŞ OLMASININ DA LİSEDEN SONRA
DENGİ MESLEKİ ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKININ YENİDEN YAPILMASINI
GEREKTİRMİYECEĞİ HK.<
Lise mezunu olarak göreve başlayan ve çalışmaktayken ticaret lisesini
bitiren davacı; inkitabının yeniden yapılması yolundaki başvurusunun
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddeden ...
İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1995/983 sayılı kararının, temyizen
incelenip bozulmasını istemektedir.
... İdare Mahkemesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
36/A maddesinde lise ve lise dengi meslek öğrenim görenlerin giriş ve
yükselebilecekleri derece ve kademelerin ayrı ayrı düzenlendiği, ancak
lise dengi mesleki öğrenimin liseden sonra görülen bir üst öğrenim sa-
yılamayacağı, dolayısıyla 657 sayılı Yasada memuriyete girdikten sonra
bir üst öğrenimi tamamlayanlara ilişkin olarak getirilen intibaka i-
lişkin düzenlemeler kapsamında değerlendirilemeyecek olan davacı baş-
vurusunun reddinde hukuki isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle, dava-
yı reddetmiştir.
Davacı; lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlerin giriş derece-
sinin lise mezunu olanlardan iki kademe fazla belirlendiği, dolayısıy-
la öğremin durumundaki değişikliğin intibaka yansıtılması gerektiği
savıyla; anılan mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını iste-
mektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1995/983, sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA