kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 8397 1981 571 19/12/1983
 
TEKNİSYEN ÜNVANI İLE GÖREV YAPAN DAVACIYA TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMININ
VERİLMESİNİN 7/13364 SAYILI KARARNAME GEREĞİ OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık; 7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre teminindeki
güçlük zammı verilmesi isteminin reddine dair işlemin iptali ile 3996
liranın faizi ile birlikte tazminen ödenmesi isteğinden ibarettir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı
Kanunun ek geçici 9.maddesine dahil kurumlardan aylık alanlara 1977
mali yılı içinde hangi görevler için ne miktarda işgüçlüğü, iş riski,
teminindeki güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı verileceği
30.3.1977 tarih ve 7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu kararında gösteril-
miş ve bu kararı ekli cetvelin "B-Teknik Hizmetler Bölümünün" "Not"
başlıklı 6.maddesi hükmünde araştırma, proje hazırlama, planlama, etüd
inşaat, tesis, maden arama ve kesin hesap faaliyetlerinde çalışanlar-
dan bu bölümün 6,7 ve 8.sıralarında yazılı kadro ünvanlarını taşıyan
personele ilave olarak;
Hizmeti 2 yıla kadar olanlara (150)
Hizmeti 2,5 yıla kadar olanlara (200)
Hizmeti 5 yıl ve daha fazla olanlara (250) puana kadar temininde güç-
lük zammı verilebilir," hükmü yer almış bulunmaktadır.
7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yukarıda anılan 6.maddesinde
sözü edilen ve Teknik Hizmetler Bölümünün 6,7 ve 8.sıralarında yazılı
kadro unvanlarının ise başteknisyen,, teknisyen, teknisyen yardımcısı
vb. gibi diğer görevlere ilişkin bulunduğu yine aynı kararnamenin ilgi
li maddelerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Davalı idarede Teknisyen unvanı ile görev yapan davacının kararnamede
gösterilen unvanı haiz olduğu ve taşıdığı unvana ilişkin görevi fiilen
yaptığı ihtilaflı bulunmamaktadır.
Öte yandan Üniversite tesislerinin bakım, onarım ve işletme faaliyetle
rinde görev yapan davacının çalişmakta olduğu ünitenin gördüğü foksi-
yon itibariyle 7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 6.maddesinde
tanımı yapılan tesis faaliyeti veren nitelik taşıdığında incelenen dos
ya münderecatından anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle 7/13364 sayılı kararnamenin 6.maddesinde belirti-
len bir görevi yine aynı kararnamede öngörülen unvan altında yürüten
ve bu nedenle teminindeki güçlük zammını almaya hak kazanan davacıya
bu zammın ödenmesi isteminin reddine dair işlemin iptali ile 1.3.1977-
1.3.1978 tarihleri arasında ödenmeyen teminindeki güçlük zammı tutarı
olan 3696 liranın faizi ile birlikte tazminen davacıya ödenmesine ka-
rar verildi.
BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA