kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 28 1980 363 19/01/1982
 
DAVACIYA AİT TAŞINMAZIN GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KU-
RULU KARARI GEREĞİNCE BİTİŞİĞİNDEKİ PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİNE KALBEDİL-
MEK ÜZERE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KAMULAŞTIRILMASINDA MEVZUATA AY-
KIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmaz malın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru-
lu kararı uyarınca bitişiğindeki Piri Mehmet Paşa Camiine kalbedilmek
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına ilişkin işlemin,
davanın özeti bölümünde öne sürülen nedenlerle iptali isteğiyle açıl-
mıştır.
1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 12.maddesinde "Kale ve surları, şe-
hir harabeleri, bu mahiyette diğer tarihi ve tabii anıtlardan kısmen
veya tamamen tüzel ve özel kişilere intikal etmiş veya imar ve ihya yo
luyla kişilerin uhdesine geçmiş olanlar, değer bedelleri üzerinden ka-
mulaştırma veya değiştirme yoluyla devlete intikal ettirilirler.
Bunlardan kaynağı vakıf olan ve çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen
tüzel ve özel kişilerin eline geçmiş bulunan taşınmaz eski eserlerle
tarihi ve tabii anıtların kamulaştırılmaları ilgisi dolayısıyla vakıf-
lar Genel Müdürlüğünce yapılır..." hükmü öngörülmüş, Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun Kuruluş ve işleyişini düzenleyen
5805 sayılı Kanunun 5.maddesinde de, hükümet teşkilleri ve tesisleri
ile hakiki ve hükmi şahsiyetlerin kendilerini ilgilendiren hususlarda
kurul kararlarına uymaya mecbur oldukları kurala bağlanmıştır.
Olayda Fatih Nevbahar Mahallesi, ... parsel sayılı taşınmaz malın biti
şiğindeki Piri Mehmet Paşa Camiine kalbedilmek üzere kamulaştırılması-
nı öngören Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı
uyarınca ayrıca bir kamulaştırma kararı alınmaksızın noter aracılığı
ile kamulaştırma tebligatı gönderilmek suretiyle kamulaştırıldığı dava
dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 12.maddesinde taşınmaz eski harabe-
lerin devlete intikal ettirilmesinin öngörülmesi, 5805 sayılı Kanunun
5.maddesininde kurul kararlarının bağlayıcı olduğunun hükme bağlanması
ve kamulaştırmayı öngören kurul kararının iptali dileğiyle açılan dava
nın da Danıştay Altıncı Dairesinin kararıyla reddedilmiş olması nede-
niyle kamulaştırmaya yetkili kılınan Vakıflar Genel Müdürlüğünce ayrı-
ca bir kamulaştırma kararı alınmasına gerek bulunmadığından kamulaştır
ma tebligatı gönderilmek suretiyle tesis edilen kamulaştırma işleminde
mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Öte yandan davacı tarafından öne sürülen diğer iddialar kamulaştırma
işlemini sakatlayıcı nitelikte bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA