kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 2068 1989 469 07/11/1990
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RA-
PORDA, DAVACI KÖY MUHTARLIĞINCAMERA OLARAK KULLANILAN YERİN BİR BÖLÜMÜ
NÜN GENELEV YERİ OLARAK AYRILMASINDA BELİRTİLDİĞİ NEDENİYLE MAHKEMECE
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI İMAR PLANI DE-
ĞİŞİKLİĞİNİN , İPTALİ İSTEMİYLE DAVA REDDEDİLMİŞSE DE İMAR PLANI DEĞİ-
ŞİKLİĞİ İLE GENELEV ALANININ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ OLARAK BELİRLENEN
BÖLGEYE YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BULUNMADIĞINDAN MAH-
KEME KARARINDA BU NEDENLE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacı muhtarlık tarafından mera olarak kullanılan 79 parsel sa-
yılı taşınmazın bir bölümünün genelev olarak belirlenmesi şeklinde
1/5000 ölçekli planda yapılan değişiklik ile plana yapılan itirazın
reddine ilişkin belediye meclis kararının iptali istemiyle açılmış,
İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi inceleme-
si sonucunda düzenlenen raporda, çevredeki tarımsal alanlar konurken
meranın kentsel kullanımlara açılmasının eleştirilebileceği ancak ya-
sal çerçeve açısından alınan belediyeye intikal ettiği ve yeşil ağır-
lıklı bir kentsel kullanıma dönüştürüldüğü, alanın bir bölümünde düzen
lenen genelev kararında bu kullanımın kent merkezinden daha sağlıklı
ve denetimli bir konuma kaydırıldığı, kentin doğu-batı yönündeki geliş
me eğilimlerinden farklı bir yer seçildiği, alanın Nilüfer Çayı ile
tecrit edildiği, ulaşım açısından Yalova yoluna bağlandığı , sonuç ola
rak dava konusu taşınmazın genelev olarak belirlenmesinin kamu yararı,
şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu belirtildiğinden, aynı
gerekçelerle dava reddedilmiş ve bu karar davacı muhtarlık tarafından
temyiz edilmiştir.
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları hükümler ve Fuhuş Yönün
den Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğünün 48.maddesinde, ge
nel evlerin, genel kadınların muayene ve tedavi edildiği müesseseler
müstesna olmak üzere resmi daire ve müesseseleri, ibadet ve eğitin yer
leri, spor sahaları, genel toplanma, eğlence ve bayram yerleri yakının
da ve bu yerlerden görülebilecek bir mesafede ve Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun 178.maddesinde yazılı yerler dahilinde veya yakınında olamaya-
cağı kurala bağlanmıştır.
Uyuşmazlık konusu olayda da, Genelev alanının planda Belediye Spor Te-
sisleri olarak belirlenen bölgeye yerleştirildiği ve bu durumun yukarı
da açıklanan tüzük hükmüne aykırı teşkil ettiği açık olup, İdare Mahke
mesince konunun bu yönüyle incelenmeksizin karar verilmesinde isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar veril
di. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA