kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 213 1991 3377 18/01/1994
 
İŞTİRAK EDİLEN KURUMUN KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 10.MADDESİNE
GÖRE ARTTIRDIĞI SERMAYE ÜZERİNDEN İŞTİRAKÇİ KURUMA BEDELSİZ OLARAK VER
DİĞİ HİSSE SENETLERERİNİN İŞTİRAKÇİ KURUM TARAFINDAN SERMAYEYE İLAVE
EDİLMESİNİN VERGİLEMEYE NEDEN TEŞKİL ETMEDİĞİ HK.<
Davacı kurumun iştiraki bulunduğu kurumlar tarafından Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun geçici 10.maddesi uyarınca arttırdığı sermaye karşılığında
davacı kuruma 1987 yılında verilen bedelsiz hisselerle ilgili olarak
bilançonun pasifinde yer alan "İştirakleri Yeniden Değerleme Fonu" nda
yazılı bedelin 1988 yılında davacı kurum tarafından sermayeye ilave
edilmesinin vergilemeyi gerektirdiği ileri sürülerek düzenlenen incele
me raporu uyarınca adına kurumlar vergisi salınmış, kaçakçılık cezası
kesilmiştir. İstanbul 3.Vergi Mahkemesinin 27.5.1991 günlü ve
1991/1242 sayılı kararıyla; uyuşmazlıkta söz konusu olan bedelsiz his-
se senetlerinin iştirak edilen kurumlar tarafından 1987 yılında kuruma
verildiği ve bilançonun pasifinde yer alan fon hesabında gösterildiği,
bu kalemin 1988 yılında sermayeye ilavesinin, bilançonun pasif kalemle
rinin kendi arasında yer değiştirmesi sonucunu doğurduğundan bu yılda
öz sermeya artışına neden olduğunun kabul edilemeyeceği, bu konuda ka-
nunda yer almayan bir düzenlemenin tebliğle yapılamayacağı dikkate
alındığında yapılan cezalı tarhiyatın kanuni dayanağı bulunmadığı ge-
rekçesiyle salınan vergi ve kesilen ceza kaldırılmıştır. Vergi Dairesi
Müdürlüğü, inceleme raporuna göre yapılan cezalı vergilemenin mevcut
mevzuata uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemekte-
dir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA