kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1997 1880 1993 777 28/05/1997
 
MADEN KANUNUNUNDA YER ALAN BİR MADEN İLE MADEN İLE KİMYASAL VE MİNERA-
LOJİK AÇIDAN AYNI BİLEŞİME SAHİP BİR MADDENİN, NİTELİK VE AYIRICALIK
TANIMI YAPILMADAN AYRICA MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINMASINDA HUKUKA U-
YARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Sepiolit maddesinin; maden Yasası kapsamına alınmasına ilişkin ...
gün ve 89/14523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ... İşletme iznine
ikinci maden olarak eklenmesi yolundaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığının ... günlü işleminin iptali istemidir.
3213 sayılı Maden Kanununun 2. maddesinin ilk paragrafında ta-
biatta basit, bileşik veya karışım halde bulunan maddelerin bu kanun
hükümlerine göre maden sayılacağı ve son paragrafında ise "Burada be-
lirtilmemiş bir maddenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tekli-
fi ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu kanun hükümlerine tabi tutulacağı
kuralı bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, ... İli ... İlçesi Tatarlar
Köyü sınırları içerisinde 6309 ksayılı Kanun hükümlerine göre ... ta-
rihinden geçerli olmak üzere ... adına Lületaşı Arama Ruhsatının ve-
rildiği, bu ruhsatın ...'de ...'ye devredilidiği, ... tarihinde yürür-
lüğe giren 3213 sayılı Kanuna göre sahanın intibakının yapıldığı ve
... tarihinde ÖNİR:610 sayılı ön işletme ruhsatına bağlandığı; diğer
taraftan yine ... 12.9.1975 tarihinden geçerli olmak üzere Endüstri
Mineralleri ve Sanayi Limited Şirketine ... Özel İdaresi tarafından 5
yıl süreli 23/75 sayılı Bentonit (bağlama kili) taşocağı ruhsatının
verildiği, Bentonitin 9.11.1976 tarihinde 6309 ksayılı Kanunun 2. mad-
desine göre Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu kapsamına alındı-
ğı, 9.4.1979 tarihinde bitişik taşocağı ruhsatlarıyla birleştirilerek
bulunmuş maden olarak sicile geçirildiği, 17.11.1981 tarihinde ... Ma-
dencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredildiği, 3213 sayılı
Maden Kanununa göre intibakının yapıldığı ve İR-1045 sayılı Bentonit
işletme ruhsatının verildiği; iR:1045 ile ÖNİR-610 sayılı ruhsat alan-
larının birbiriyle geçişmeli olduğu, Sepiolit maddesinin Maden Kanunu
kapsamına alınmasından önce Lületaşı ruhsatı ile sepiolit maddesi iş-
letilebileceği yolunda kesinleşmiş yargı kararı olmasına karşın, dava
konusu Bakanlar Kurulu kararı ile sepiolitin ayrı bir maden olarak Ma-
den Kanunu kapsamına alınması üzerine bu kez de dava konusu Bakanlık
işlemi ile İR:1045 sayılı Bentonit ruhsatına 2. maden olarak işlendiği
anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu sahada lületaşı, Sepiolit ve Bentonitin bulu-
nup bulunmadığı, Sepiolit maddesinin ayrı bir maden olarak kanun kap-
samına alınmasının uygun olup olmadığı, uygun ise 3213 sayılı Yasanın
2. maddesindeki tasnife göre ne tür bir maden olarak nitelendirilmesi
gerektiği hususlarının araştırılması için Dairemizce ... sayılı ara
kararı ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması kara-
rı verilmesi üzerine, ... gününde mahallinde keşif ve bilirkişi ince-
lemesi yapılmış olup, bilirkişiler tarafından düzenlenen ... günlü ra-
porda özetle, Sepiolitin Maden Kanununda yer almasının uygun ve yasal
olduğu,ancak Sepiolidin Maden Yasasına eklenmesi halinde Sepiolit ile
aynı mineralojik ve kimyasal bileşime sahip olan lületaşının yasa kap-
samında kalmasının söz konusu olamıyacağı,her iki maddeyi ayrı maden-
ler olarak zikretmek gereği bunların kullanım alanlarının farklı olma-
sı biçiminde değerlendirilebilirse de bu yaklaşımın Maden Yasasında ö-
nü alınmaz bir kargaşaya yol açacağı,yürürlükteki Maden Yasasına lüle-
taşı çıkarılmadan ve bir ayırıcı tanım getirilmeden sepiolitin eklen-
miş olmasının bilimsel ve pratik açıdan uygun ve yararı olmadığı, se-
piolitin halihazırda Maden Kanunu kapsamına alınması halinde,bu madde-
nin sanayii hammaddesi olarak ve kil mineralleri arasında zikredilmesi
gerektiği,uyuşmazlığa konu geçişmeli alanda,Madencilik faaliyetlerinin
yürütüldüğü kesimlerden alınan numunelerin sepiolit madeni olduğu, a-
landa, bentonit madeni sayılamıyacak oranda simektit grubu kil minera-
li içeren oluşumların yeraldığı, ayrıca her iki maddeninde bir diğeri
ile birarada olmadığı, ancak gelecekte oluşacak yeni teknolojik ve e-
konomik koşulların İR-1045 sayılı ruhsat sahasını bir bentonit madeni
haline dönüştürebileceğinin de gözardı edilmemesi ve ruhsat sahibinin
bu madenle ilgili haklarının korunması gerektiği, geçişmeli alanın, i-
dare tarafından yürürlükteki yasaya göre ruhsat sahiplerinin bir diğe-
rinin işletmesini engellemiyecek biçimde bölünmesinin kolaylıkla ger-
çekleşebileceği belirtilmiştir.
Bu durumda, kimyasal ve mineralojik açıdan aynı bileşime sahip
olması nedeniyle lületaşı olarak maden kanunu kapsamında bulunan mad-
denin nitelik ve ayırıcılık tanımı getirilmeden sepiolit olarak ayrıca
yasa kapsamında yer almasının teknik açıdan sakıncalı olduğu anlaşıl-
dığından,sepiolitin Maden Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlar
Kurulu kararı ile buna dayalı olarak İR-1045 sayılı Ruhsata sepiolitin
ikinci maden olarak eklenmesine ilişkin dava konusu Bakanlık işleminde
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile ba-
kanlık işleminin iptaline, karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA