kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 1935 1983 1018 20/11/1984
 
İHTİRA BERATLARINA AİT TARİFNAMELERİN, GÖRMEK VE İNCELEMEMEK İSTEYENLE
RE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN İDARECE ÇIKARILAN GENELGEDE MEVZUATA AYKIRI-
LIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; davalı bakanlığın "İhtira Beratı Kanunu çerçevesinde bugüne ka-
dar verilmiş bulunan ve halen yürürlükte olan 7000 adet patent ile hi-
maye süresi biten 14.000 adet patentten ilgililerin faydalandırılması"
konusundaki kararına ilişkin genelgenin iptali istemiyle açılmıştır.
Davalı idare tarafından, davacı şirketçe, İhtira Beratı Kanununun 38.
maddesi uyarınca yatırılması gereken harcın zamanında yatırılmaması
nedeniyle berat hakkının sakıt olduğu ve dava konusu işlemle menfaat
ilişkisi kalmadığı iddia edilmekle birlikte, söz konusu harcın süresin
de yatırıldığı anlaşıldığından bu iddiayı dikkate almak mümkün değil-
dir.
İhtira Beratı Kanununun 29.maddesi "Beratlara müteallik tarifnameler
ile resim ve nümune ve modeller her beratın müddeti muayyenesi inkiza-
sına değin Ticaret ve Ziraat Nezaretinde hıfzolunur ve hariçten görmek
isteyenlere meccanen ibraz edilir ve tarifname ve resimlerin suretleri
masarifi resmiye ve imaliyesi alınarak istek edenlere verilir." hükmü-
nü, 30.maddesi de "Resmi muayyenin taksiti sanisi tediye olunan bera-
tın tarifnamesiyle resimleri aynen veya mücmelen ilan kılınır ve bir
sene evvel verilmiş olan beratların fihristi ertesi sene zarfında dahi
neşir ve ilan edilir." hükmünü getirmiştir.
Bu maddelerde, ihtira beratlarına ait tarifnamelerin açık olduğu, gör-
mek ve incelemek isteyenlere gösterileceği gibi ihtiralara ait tarif-
name ve resimlerin isteyenlere de harç karşılığı verileceği açıklanmış
bulunmaktadır. İptali istenilen genelge ile de, yasada belirlenen bu
durum, ihtiralar konusunda yapılacak incelemelerin teknolojide sağla-
yacağı faydalar düşünülerek ilgililere duyurulmuştur.
Diğer taraftan İhtira Beratı Kanununun 1.maddesinde, ihtiralara ait
tarifnamelerin açıklanmasını engelleyici hüküm bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, hukuki dayanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.
(MS/MÜ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA