kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1996 2097 1995 2438 23/05/1996
 
ARSA KARŞILIĞI DAİRE ALINMASI AMACIYLA ARSANIN MÜTEAHHİDE TESLİMİNİN
GELİR SAĞLAYICI BİR MUAMELE OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Davacı şirket 1985 yılında satın aldığı taşınmazı 1987 yılında arsa
karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak satış vaadi senedi tapuya
şerh ettirilmek suretiyle müteahhit firmaya devretmiştir. Davacı şir-
ket bu devir nedeniyle emlak vergisi beyannamesindeki bedel üzerinden
fatura düzenlemiştir. İnceleme elemanınca, bu bedelin emsal bedeli ol-
ması gerektiği görüşüyle yapılacak inşaatın birim değerlere göre mali-
yeti takdir komisyonuna hesaplattırıldıktan sonra bu tutar dikkate
alınarak müteahhide devredilen arsa tutarının emsal değeri hesaplan-
mış, aradaki fark üzerinden re'sen kurumlar vergisi salınmış, kaçakçı-
lık cezası kesilmiştir. İstanbul 5.Vergi Mahkemesi 1995/81 sayılı ka-
rarıyla; arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi durumunda arsanın
tümü üzerinde kat irtifak hakkı tesisi gerektiği, bu irtifak hakkının
bir kısmının müteahhid lehine tesisi durumunda tesis bedeli ile bu
kısma ait arsanın aktif değeri arasındaki farkın kurum kazancını oluş-
turduğu, müteahhit lehine tesis edilen kat irtifakı tesis bedeli bi-
linmediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267.maddesi uyarınca ar-
sanın değerinin maliyet bedeli esasına göre belirlenmesi gerektiği,
davacı şirketin müteahhide devredilen arsalar nedeniyle fatura düzen-
lediği, bu şekilde arsa devrinden sağlanan hasılatın kayıtlara intikal
ettirildiği, olayda re'sen takdiri gerektiren bir durumun bulunmadığı
gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare,
arsanın kat karşılığı müteahhide devri durumunda devredilen arsaların
değerinin, Vergi Usul Kanununun 267.maddesindeki takdir esasına göre
belirlenmesinin yerinde olduğunu ileri sürmekte, kararın bozulmasını
istemektedir.
Davacı şirket, 1988 yılında satın aldığı ve aktifine kaydettiği taşın-
mazın bir bölümünü 1988 yılında inşaat karşılığı, müteahhite devret-
miştir. Yapılan sözleşmeyle arsa üzerine inşa edilen bağımsız bölümle-
rin % 62 sinin müteahhite, % 38 nin ise davacı şirkete ait olması ka-
rarlaştırılmıştır. İnceleme elemanı tarafından müteahhide verilen ar-
sanın emsal bedeli üzerinden değil, emsal bedelden daha düşük bir be-
del üzerinden tapuda devredilmesi ve bu değer üzerinden müteahhid adı-
na fatura düzenlenmesi eleştirilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun 267.maddesinin 2.fıkrasının 3.sırasında yer alan takdir esasına
göre yapılacak inşaatın birim değerlere göre maliyeti, takdir komisyo-
nuna hesaplattırılmış ve bu tutar dikkate alınarak müteahhide devredi-
len arsa tutarının emsal değeri bulunmuş ve matrah farkı bu şekilde
tespit edilmiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda da olduğu gibi, arsa karşılığı daire alınması
amacıyla arsanın müteahhide teslimini, gelir sağlayan bir muamele ola-
rak kabul etmek mümkün değildir. Burada arsanın değerlendirilmesine
yönelik bir hazırlık işlemi söz konusudur. Dolayısıyla arsanın yapılan
sözleşme uyarınca müteahhide devredilmesinden sonra aynı yıl içerisin-
de bağımsız bölümlerin inşa edilip satıldığı, satışı yapılan bağımsız
bölümlerin beyan edilmediği saptanmadıkça, vergiye tabi gelir elde
edildiği ve bunun beyan dışı kaldığı kabul edilemez. Olayda kurumlar
vergisi yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmediğinden tarhiyatın
terkininde kanuna aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:92)
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA