kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 1258 1982 900 20/02/1984
 
İPTALİ İSTENİLEN YAZI BİLGİ VERME NİTELİĞİNDE OLUP İPTAL DAVASINA KO-
NU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE
BULUNMADIĞINDAN DAVANIN REDDİ GEREKECEĞİ HK.<
Dava işletmekte olduğu kahvehane nedeniyle salınan Eğlence Vergisinin
düzeltme yoluyla kaldırılması isteminin reddine ilişkin Belediye Baş-
kanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
2575 sayılı Danıştay Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasında bu kanunda
yazılı idari davaların ilk ve son derece mahkemesi olarak Danıtay'da
karara bağlanacağı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Ka-
nunun 2 (a) maddesinde de İdari işlemlerin iptal davasına konu olabi-
leceği hükme bağlanmıştır.
Bu işlemlerin, yetkili makamlarca yapılarak sonuçlandırılmış kesin ve
uygulanabilir nitelikte ve bu haliyle kişilerin menfaatlerini etkileye
bilecek güçte işlemler olduğu idare hukukunun yerleşmiş ilkelerinden-
dir.
Vergi resim ve harçlarla bunlara bağlı kamu alacaklarına ilişkin uyuş-
mazlıklarda kesin ve idari davaya konu olabilecek işlemler ise, vergi
veya ceza ihbarnamesi, tahakkuk fişi ve ödeme emri tebliği, haciz tu-
tanağı düzenlenmesi, tahakkuku tahsiline bağlı vergi, resim, ve harç-
larda bunların tahsil edilmesi ve düzeltme ve şikayet başvurularının
yetkili makamlarca reddolunması şeklinde oluşur.
Bu durumda iptali istenilen yazı 213 sayılı kanunun 413 maddesi uyarın
ca bilgi verme niteliğinde olup iptal davasına konu olabilecek kesin
ve yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliğinde bulunmadığından davanın
reddine karar verildi.
(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA