kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 3582 1997 5178 13/10/1998
 
277 SAYILI KANUNUN 1.MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE EMLAK VERGİSİ PAYININ VERGİ
VE RESİM NİTELİĞİNDE OLMASI NEDENİYLE UYUŞMAZLIĞA VERGİ MAHKEMESİNCE
BIRAKILMASI GEREKTİĞİ HK.<
... Belediye Başkanlığının 1994-1995 yıllarında tahsil ettiği emlak
vergisinden ... Büyükşehir Belediyesine ait olan emlak vergisi payını
ödememesi üzerine alacağın tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin
iptali istemiyle açılan davayı; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun
3239 sayılı Kanunla değişik mükerrer 38. maddesinde, Belediye tara-
fından tahsil edilen emlak vergisinin % 15'i il özel idareleri payı,
27.6.1984 gün ve 3030 sayılı yasanın uygulandığı şehirlerde il özel
idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20' sinin büyükşehir
belediyesi payı olarak ayrılacağı, 3030 sayılı Yasanın uygulandığı şe-
hirlerde il özel idaresi ve büyükşehir belediyesi payı olarak ayrılan
miktarların tahsil edildiği ayı takip eden ayın son günü akşamına ka-
dar ilgili il özel idareleri ile büyükşehir belediyelerine ödeneceği-
nin hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden davacı belediye tara-
fından tahsil edilen 1994-1995 yıllarına ait emlak vergisinden büyük-
şehir belediyesinin payının ödenmediğinin tartışmasız olduğu, diğer
taraftan 6183 sayılı yasanın 1. maddesinin ilk fıkrasında, Devlete,
vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ce-
za tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, para ceza-
sı gibi asli, gecikme zammı, faizi gibi fer'i amme alacakları ve aynı
idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında
kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevvellit olan diğer alacak-
ları ile bunları takip masrafları hakkında bu kanun hükümlerinin tat-
bik olacağı belirtilmiş olup, anılan madde uyarınca 6183 sayılı Yasa
kapsamında olduğundan kuşku bulunmayan davalı belediyenin sözkonusu
1994-1995 yıllarına ait tahsil edilip ödenmeyen emlak vergisinden do-
ğan alacağı için ödeme emri düzenlenmesinde aynı yasanın 55. maddesine
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddederek ödeme emrini onayan ...
İdare Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; amme alacağı
kapsamında olduğu belirtilen alacak için mahkemenin öncelikle görev-
sizlik kararı vermesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmek-
tedir.
İstem, ilçe belediyesince 1994-1995 yıllarında tahsil edilen
emlak vergisinden Büyükşehir Belediyesine ait olan emlak vergisi pa-
yının ödenmemesi üzerine alacağın tahsili amacıyla düzenlenen ödeme
emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararının
bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 114.
maddesiyle eklenen mükerrer 38. maddesinde, belediyeler tarafından
tahsil edilen emlak vergisinin % 15'inin il özel idareleri payı,
27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel
idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20'sinin Büyükşehir
belediyesi payı olarak ayrılacağının hükme bağlandığı, 277 sayılı Ka-
nunun 1. maddesinde ise, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
diğer kanunlarla belediyelere verilmekte olan her çeşit payların be-
lediye vergi ve resimleri hükmünde olduğu, bu payların 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tah-
sili gereken borçları dışında haczedilemeyeceği kuralı getirilmiştir.
Madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden ilçe beledi-
yesince büyükşehir belediyesine ödenecek emlak vergisi payının vergi
ve resim niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
2576 sayılı Bölge İdare mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6.maddesinin (a)
bendinde genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait
vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve
cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ile aynı Kanunun (b) bendinde-
ki hükme görede, (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsili Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların
vergi mahkemesince çözüleceği hükme bağlanmıştır.
Olayda, ... Belediyesince 1994-1995 yıllarında tahsil edilen
emlak vergisinden Büyükşehir Belediyesine ait olan emlak vergisi payı-
nın ödenmemesi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davanın
görüm ve çözümü 2576 sayılı Kanunun yukarıda anılan 6 (b) maddesi hük-
mü uyarınca vergi mahkemesinin görevinde olduğundan idare mahkemesince
bu husus hakkında karar verilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... İdare Mah-
kemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA