kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1991 1564 1990 1936 10/04/1991
 
TEBLİGATIN AMACI İLGİLİLERİ HAKLARINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN HABERDAR ET
MEK OLDUĞUNDAN DAVACININ ADINA DÜZENLENEN İHBARNAMELERİ ENGEÇ UZLAŞMA
İSTEMİNDE BULUNDUĞU TARİHTE ÖĞRENDİĞİ KABUL EDİLEREK İŞİN ESASI İNCELE
NEREK KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İHBARNAMELERİN TEBLİĞİNE DAİR P.T.T.
ALINDISINDAKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMADIĞINDAN BAHİSLE ORTADA KESİN-
LEŞMİŞ BİR KAMU ALACAĞI BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE VERİLEN KARARDA KANU-
NA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 55.madde-
sinde, amme alacağını vadesinde ödemiyenlere yedi gün içinde borçları-
nı ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme em-
ri ile tebliğ olunacağı belirtilmiş, aynı kanunun 58.maddesinde de ken
disine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığını veya
kısmen ödediği yada zamanaşımına uğradığı hakkında dava açabileceği ön
görülmüştür.
Olayda, davacının, ödeme emrinin dayanağını teşkil eden vergi ve ceza
ihbarnamelerinin kendisine tebliğ edilmediğini iddia ettiği, davalı
idare ise, savunmasında ihbarnamelerin bizzat davacıya 25.8.1987 tari-
hinde tebliğ edildiğini, bu tebliğ üzerine adıgeçenin uzlaşma istemin-
de bulunduğunu belirttiği, davalı idarenin bu beyanının davacı tarafın
dan verilen cevap dilekçesindede doğrulandığı anlaşılmıştır.
Tebliğin amacı ilgilileri haklarında yapılan işlemlerden haberdar et-
mek olduğundan davacının adına düzenlenen ihbarnameleri, engeç uzlaşma
isteminde bulunduğu tarihte öğrendiğinin kabulü zorunludur. Her ne ka-
dar ihbarnamelerin davacıya tebliğ edilmediği yaptırılan imza istikta-
bı ile sabit isede, davacı tarafından savunma dilekçesine verilen ce-
vap dilekçesinde uzlaşma isteminde bulunulduğu kabul edildiğinden, hak
kında yapılan cezalı tarhiyatı en geç bu tarihte öğrendiği kabul edile
rek ödeme emrine dayanak teşkil eden delil ve belgelerin incelenmesi
suretiyle karar verilmesi gerekirken, ihbarnemelerin tebliğine dair
P.T.T. alındısındaki imzanın davacıya ait olmadığından bahisle davanın
kabulü yolunda verilen kararda kanuna uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminin kabu-
lü ile ödeme emrine dayanak teşkil eden belge ve delillerin incelenme-
si suretiyle varılacak sonuca göre karar verilmek üzere Vergi Mahkeme-
si kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83)
BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA