kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1991 79 1991 56 22/05/1991
 
GENEL İDARE SINIFINDAKİ BİR GÖREVDE İKEN İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE DİSİP-
LİN VE CEZA SORUŞTURMASINA BAŞLANMIŞ, ANCAK BU SORUŞTURMA SONUÇLANMA-
DAN SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİş BİR KİŞİ İÇİN 657 SAYILI YASAYLA MEMU-
RİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILMA
SI GEREKECEĞİ HK.(*)<
İstişari düşünce istemini genel idare sınıfındaki görevlerde çalışır-
ken Danıştay ve Sayıştay üyeliklerine seçilen kişilerin, eski görevle-
ri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmanın
657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla Memurin Muhakematı Hakkında Kanu
nu Muvakkat hükümleri uyarınca eski idareleri tarafından mı, yoksa,
seçildikleri yargı organlarınca mı yapılması gerektiği konusundaki du-
raksama oluşturmaktadır.
Danıştay Üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından bütün özellikleri incelene-
rek ve gereken özen gösterilerek seçildiğinden bugüne değin suç işle-
diklerinden dolayı haklarında yapılacak herhangi takibat konusunda ne
geldikleri idarece, ne de Danıştay Başkanlığınca bir duraksamaya düşül
memiştir; ileride de düşülmesi mümkün görülmemektedir. Esasen, idare-
ler uygulanacakları bir işlem nedeniyle istişari görüş isteyebilecekle
rinden şu anda yapılacak bir işlem bulunmadığı gibi herhangi bir durak
sama da söz konusu olmadığından, bu konuda istişari mütalaa verilmesi-
ne gerek bulunmamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124.maddesinde, kamu hizmetleri-
nin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin
ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmeyen, uyulmasını zo-
runlu kıldığı hususları yapmayan, yasakladığı işleri yapan Devlet me-
murlarına durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125.maddede sı
ralanan disiplin cezalarından birisinin, özel yönetmeliklerinde belir-
lenen disiplin amirlerince verileceği, 125.maddesinde, memurun memuri-
yet statüsü devam ederken disiplin suçu işlemesi halinde uyarma, kına-
ma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurlu-
ğundan çıkarma cezalarının hangi fiil ve hallerde uygulanacağı, 126.
maddesinde, disiplin cezalarının verilmesinde hangi disiplin kurulla-
rının ve amirlerinin yetkili olacağı, 128.maddesinde, bu cezaların ne
kadar süre de karara bağlanacağı, 132.maddesinde, disiplin cezalarının
ne zaman uygulanmaya başlayacağı ve 136.maddesinde de, disiplin amirle
ri ve disiplin kurullarınca verilecek disiplin cezalarına karşı yapıla
cak itirazların süresi ve hangi işlemlerin yapılacağı gösterilmiş, ay-
rıca, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre, me
murluk görevlerinden doğan ya da görevlerini yaptıkları sırada işlenen
suçlardan dolayı memurlar hakkında, yetkili kurullarca yapılan soruş-
turma sonucunda meni muhakeme ya da lüzumu muhakeme kararları verile-
bileceği açıklanmıştır.
832 sayılı Sayıştay Kanununun 95.maddesinde ise, Sayıştay daire başkan
ları ve üyelerinin, görevlerinin vakar şerefiyle bağdaşmayan veya hiz-
metin aksamasını mucip olan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilir-
se, Birinci Başkan tarafından yapılan inceleme sonunda, gerek görülür-
se konunun Yüksek Disiplin Kuruluna havale edileceği, Yüksek Disiplin
Kurulunun, gerek görürse, Kurul dışındaki daire başkanları ve üyeleri
arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendireceği, so-
ruşturma sonucuna göre düzenlenen raporun Yüksek Disiplin Kuruluna ve-
rileceği, 96.maddesinde, Sayıştay başkan ve üyelerinden birinin göre-
viyle ilgili veya görev sırasında işlediği bir suçtan dolayı Sayıştay
Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden oluşacak bir
kurul tarafından soruşturma yapılacağı, bu konuda Daireler Kurulunca,
meni muhakeme veya lüzumu muhakeme kararlarının verileceği, bu kararla
rın da kendiliğinden ya da itiraz üzerine Sayıştay Genel Kurulunca in-
celeneceği hükmü yer almaktadır.
Bu hükümlerin incelenmesinden, gerek disiplin gerekse ceza kovuşturma-
sında, Sayıştay Kanunyla ilgili hükümlerin uygulanabilmesi için, suçun
Sayıştay üyeliği görevinin vakar ve şerefiyle bağdaşmayacak nitelikte
olması veya bu görevle ilgili veya bu görev sırasında işlenmiş olması
gerekmektedir. Olayda ise, suçun, kamu görevlisi tarafından Sayıştay
üyeliğine atanmasından önce işlendiği açık olduğuna göre, bu fiili ne-
deniyle, kendisine Sayıştay Kanununun uygulanması mümkün görülmemekte-
dir. Yani anılan kişinin görevinde sonradan bir değişiklik olması eski
görevinin tabi olduğu soruşturma usul ve esaslarının uygulanmasına en-
gwl oluşturmamaktadır.
Bu durumda, söz konusu kamu görevlisi hakkında, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunuyla Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümle-
rine göre işlem yapılması zorunlu bulunmaktadır.
Sonuç olarak, genel idare sınıfındaki bir görevde iken, işlediği suç-
tan dolayı hakkında disiplin ve ceza soruşturmasına başlanmış, ancak,
bu soruşturma sonuçlanmadan Sayıştay üyeliğine seçilmiş bir kişi hak-
kında 657 sayılı Yasayla Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat
hükümlerine göre işlem yapılması gerekeceği mütalaa kılındı.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA