kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1988 189 1988 196 16/09/1988
 
ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE GEÇİCİ OLARAK
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ATANAN BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN BU GÖREVLERİ-
NİN İPTAL HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE SONA ERECEĞİ VE İPTALLE ORTAYA
ÇIKAN BOŞLUĞU DOLDURMAK AMACIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN 335 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE ÖNGÖRÜLEN ŞEKİLDE YENİDEN GEÇİCİ BAŞKANLARIN GÖ-
REVLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ HK.(*)<
1580 Sayılı Belediye Kanununun 20.6.1987 ve 3394 sayılı Kanunla deği-
şik 93.maddesinin 4.fıkrasında yer alan ve ayrıca 27.6.1984 gün ve
3030 sayılı Kanunun 9.maddesine 20.6.1987 gün ve 3394 sayılı Kanunla
eklenen "Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile kesin hükme
kadar meclis üyeleri arasından geçici olarak bir başkan görevlendiri-
lebilir." şeklindeki hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi
üzerine, iptal edilen hükme dayanılarak Başbakanın onayıyla geçici
olarak atanan belediye başkanlarının hukuki durumunun ne olacağı husu-
sunda düşülen duraksama istişari düşünce istemine konu olmaktadır.
Anayasanın 153.maddesinin beşinci bendinde "İptal kararları geriye yü-
rümez." hükmü yer almaktadır. 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulu-
şu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 53.maddesinde de, Anayasa
Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun
hükümleri, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itiba-
ren yürürlükten kalkar. denilmektedir.
Bu hükümlerin amacı, iptal kararlarından önce yapılan işlem ve uygula-
malarda üçüncü şahısların elde ettiği kazanılmış hakların ve kamu düze
ninin korunmasıdır.
İstişari düşünce istemine konu olan olayda, görevleriyle ilgili bir
suç sebebiyle haklarında soruşturma açılan ve İçişleri Bakanınca geçi-
ci bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının
yerine Başbakanın onayıyla kendisine geçici olarak belediye başkanlığı
verilen belediye meclis üyelerinin, bu atamayla kazanılmış bir hak el-
de etmeleri söz konusu olamayacağına ve Anayasa Mahkemesinin iptal ka-
rarıyla geçici görevlendirmenin hukuksal dayanağı kalmayacağına göre
Anayasaya aykırılığı sabit olan uygulamanın sürdürülmesi düşünülemez.
Bu nedenlerle, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Kanun hükümlerine gö-
re geçici olarak belediye başkanlığına atanan belediye meclisi üyele-
rinin geçici başkanlık görevlerinin iptal hükmünün yürürlüğe girmesiy-
le sona ereceği, iptalle ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyla Bakan
lar Kurulunun 4.7.1988 tarihli kararıyla yürürlüğe konulan 335 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle öngörülen şekilde yeniden geçici başkanla-
rın görevlendirilmesi gerekeceği mütalaa kılındı.
İdari İşler Kurulundan Geçmemiştir. (DAN-DER; SAYI:74-75) (MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA