kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1978 894 1978 834 18/07/1978
 
SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANI İLE YEDİ ÜYESİNİN SEÇİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU VE
MİLLET MECLİSİ BAŞKANININ BU KURULUŞUN İTA AMİRİ OLDUĞU HK. (*)<
1- İstişari düşünce isteminin konusunu Sayıştay Başkanı ve üyeleri se-
çimine dair T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu kararında Millet Meclisi
Başkanının bazı tereddütleri olması sebebiyle Millet Meclisi Genel Ku-
ruluna kanuni süresi içinde arzetmemiş olduğu halde, Cumhuriyet Sena-
tosu Genel Kurulunca onanması karşısında bu onama kararının geçerlili-
ğinin nasıl sağlanacağı veya sağlanması yolunda ne gibi yöntem izlene-
ceği hususu ile Sayıştay'ın ita amirliği görevinin hangi makam tara-
fından yapılacağı teşkil etmektedir.
Ayrışık oy gerekçesinde aksi ileri sürülmesine rağmen yukarıda işaret
edilen istişari düşünce isteminin konusuna, Sayıştay Birinci Başkan ve
bir kısım üyelerinin T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu tarafından gizli
oyla yapılan seçiminin hukuken geçerli olup olmadığı sorusu dahil ol-
madığı, Danıştay'dan bu hususta düşünce istenilmediği ve dosyada da
komisyonda yapılan seçim hakkında hiç bir belge ve bilgi bulunmadığı
gibi incelenmesi de Dairemizin görevi dışında kaldığından ve ileriye
sürülen sakatlıkların Senato Genel Kurulunca incelenerek karara bağlan
mış olması karşısında da adı geçen Komisyonun seçime müteallik kara-
rını yok farzetmek hukuken mümkün bulunmadığından bu konu Dairemizce
inceleme dışı bırakılmıştır.
832 sayılı Sayıştay Kanununun 5.maddesi Sayıştay Birinci Başkanının
T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu tarafından gizli oyla seçileceğini; se-
çim sonucunun Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarınca
ayrı ayrı onanması gerektiğini, ancak Meclislerden herhangi biri bu o-
nay işlemini, karma komisyonda seçimin sonuçlanmasından başlayarak iki
ay içinde tamamlamadıkları takdirde karma komisyon kararının kesinle-
şeceğini amirdir. Aynı Kanunun 6.maddesindeki atıf hükmü gereğince Sa-
yıştay Daire Başkanları ve üyeleri için de aynı yöntem uygulanır.
77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünü Koruması
Hakkında Kanun'un 5.maddesinin 1.fıkrası T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyo-
nu üyelerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Karma Komisyo-
nunun Millet Meclisi Başkanının Millet Meclisi içtüzüğü gereğince ko-
misyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisine tabi bulunduğu hük-
münü ihtiva etmektedir.
584 karar sayılı Millet Meclisi İçtüzüğünün 14.maddesinin 6. bendi i-
se, Millet Meclisi Başkanının Millet Meclisi Komisyonlarını denetle-
mekle görevli kılmıştır. Buradaki denetleme deyiminin hukuki anlamda,
komisyonların genel işleyişlerinin disipline edilmesini temin etmek a-
macını güttüğü açıktır. Millet Meclisi Başkanı Komisyonların görevle-
rini zamanında yapmalarını, komisyon üyelerinin devamlarını ve komis-
yonun görevi içinde bulunan işleri aksatmamalarını denetlemek yetkisi-
ni haiz olup, komisyon kararlarının içeriğini denetleyemez. Ancak, ka-
rarlarda gördüğü yöntem, biçim ve esasa ait aykırılıkları Millet Mec-
lisi Genel Kuruluna sakatlıkları belirtmek suretiyle arzedebilir, son
karar mercii Millet Meclisi Genel Kuruludur. Anayasanın genel ilkeleri
de bunu amirdir.
Olayda ise, Millet Meclisi Başkanı Sayıştay Birinci Başkanı ile yedi
üyenin T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu tarafından yapılan seçimde yön-
tem ve şekil bakımından bazı sakatlıklar bulunduğu kanısına vardığı
halde, bu seçime müteallik komisyon kararını 832 sayılı Sayıştay Kanu-
nunun 5.maddesi gereğince iki ay içine Millet Meclisi Genel Kuruluna
sunmadığı ve bu suretle adı geçen komisyonun Sayıştay Birinci Başkanı
ve bir kısım üyelerine ait seçimlerin Millet Meclisi bakımından kesin-
leştiği, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca da onaylandığı görülmüş-
tür.
Bu hukuki durum karşısında Sayıştay Birinci Başkanı ve yedi üyenin se-
çimi gerek yöntem ve gerekse biçim yönünden hukuken tamamlandığı ve bu
nedenle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun onama kararının geçerlilik
kazandığı görüşüne oyçokluğuyla,
2- İta amirliği müessesesi genel olarak 1050 sayılı Muhasabei Umumiye
Kanununun 71 ve 117.maddelerinde düzenlenmiş olup bu madde hükümleri-
ne göre bakanlar ile mülhak bütçeli idarelerin müdürleri bütçelerinin
ita amiridirler.
Adı geçen Kanunun ita amirliğine ait hükümlerine tabi olmayan Anayasa
kuruluşlarının kanunlarında, bu kuruluşların başkanlarının kendi büt-
çelerinin ita amiri olduklarına dair amir hükümler bulunmaktadır. Sa-
yıştay Kanununda ise böyle bir hüküm mevcut olmadığı gibi, muhasebe
işlerinin Millet Meclis Saymanlık Müdürlüğünce yönetileceği 89.madde
hükmü icabıdır.
Diğer taraftan Sayıştay, Anayasanın 127 ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu-
nun 1.maddesi gereğince genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gi-
derleri ile mallarını T.B.M.M. adına denetlemek görevini ifa etmekte
olduğuna göre, Sayıştay Başkanının kanunda açık bir hüküm bulunmadıkça
ita amirliği görevini yapması hukuken mümkün değildir.
Anayasamızın, 84.maddesinin son fıkrası hükmüne göre T.B.M.M. Meclisi-
nin birleşik toplantılarında Başkanlık Divanı Millet Meclisi Başkanlık
Divanıdır. Nitekim, bu nedenle T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40.madde-
sinin A bendine göre Sayıştay Başkan ve üyelerinin yaş hadlerinin üç
yıl süre ile uzatılabilmesine Millet Meclisi Başkanlık Divanı yetkili-
dir. Bu hükümlere göre, T.B.M. Meclisini temsil eden Millet Meclisi
Başkanının, T.B.M.M. adına denetim yapan Sayıştayın da ita amiri olma-
sının doğal olduğuna karar verildi.
Genel Kurul'dan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:34-35)(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA