kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 245 1996 146 31/05/1996
 
1-EVVELCE TEMYİZ İNCELEMESİNE TABİ TUTULARAK BOZULMUŞ BİR KARARI BU-
LUNMAYAN MAHKEMENİN KARARINDA ISRAR ETTİĞİ YOLUNDAKİ NİTELEMENİN, IS-
RAR KARARININ VARLIĞINI KABULE YETERLİ OLMADIĞI,
2- VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNUN ISRAR KARINA KARŞI YAPILAN BİR
TEMYİZ BAŞVURUSU BULUNMAKSIZIN, GÖNDERİLEN DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME YA-
PAMAYACAĞI HK.<
..... Cilt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından açılan davanın
görev yönünden reddi ile dosyanın Danıştay'a gönderilmesi yolundaki
İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin 8.1.1996 günlü ve E:1995/1815, K:1996/22
sayılı kararı ile Danıştay Başkanlığına gönderilerek, Kurulumuzda kay-
da giren dosya incelendikten sonra gereği görüşüldü:
2575 sayılı Yasanın 38.maddesinin (2) işaretli fıkrasının (a) bendi
uyarınca Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, vergi Mahkemele-
rinden verilen ısrar kararlarını, temyizen incelemekle görevli kılın-
mıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde ise temyiz
incelemesi sonucunda Danıştay'ın, görev ve yetki dışında bir işe ba-
kılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi veya usul hükümlerine
uyulmaması sebepleri varsa kararı bozacağı, kararı bozulan mahkemenin
kendisine gönderilen dosyayı yeniden inceleyerek karar vereceği, mah-
kemenin bozma kararına uymayarak ısrar edebileceği, ısrar kararının
ilgili tarafından temyizi halinde bu temyiz isteminin davanın konusuna
göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca inceleneceği dü-
zenlenmiştir.
2575 ve 2577 sayılı Yasaların değinilen düzenlemesinden; Vergi Dava
daireleri Genel Kurulunca ilk derece mahkemelerinin verdiği ısrar ka-
rarları üzerinde ancak, bir temyiz başvurusunun bulunması koşuluyla
temyiz incelemesi yapmakla görevli olduğu anlaşılmaktadır.
Her ne kadar İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin davanın görev yönünden red-
di ile dosyanın Danıştay'a gönderilmesine ilişkin kararında ısrar edil
diği yazılı ise de, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinde açıklandığı üze-
re temyiz merciince temyiz nedenlerinden birinin varlığına dayanılarak
bozulmuş bir kararı bulunmadıkça, eski karar doğrultusunda yeniden ve-
rilen mahkeme kararının ısrar kararı olarak kabulüne imkan yoktur. Ni-
tekim, sözü edilen karar, dava incelenerek verilmiş bir karar olmadığı
gibi bu karardan önce temyiz incelemesi yapılmasından sonra verilmiş
bir bozma kararı da bulunmamaktadır. Esasen bu karar İdari Yargılama
Usulü Kanununun 15.maddesinin (4) işaretli fıkrası nedeniyle temyize
ve itiraza konu edilmesi söz konusu olmayan bir görev ret kararıdır.
Tüm bu nedenler yanında, taraflardan birinin temyiz istemi de bulun-
maksızın, gönderilen dosya üzerinde kurulumuzca herhangi bir inceleme
yapılmasına olanak bulunmadığına oybirliğiyle, uyuşmazlığın konusu göz
önüne alınarak dosyanın Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına gönderil-
mesine karar verildi.
KARŞI OY:
1986 yılının ocak-Haziran dönemleri için Kurum adına salınan gelir
(stopaj) vergisi, damga vergisi ile kesilen kaçakçılık cezalarına kar-
şı açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddi üzerine düzeltme ve şika-
yet yolları izlenmiş ve Maliye Bakanlığına yapılan başvuruya 60 gün
içinde yanıt alınamadığından yasadan dolayı kurulmuş sayılan olumsuz
işleme karşı dava açılmıştır.
Danıştay Dördüncü Dairesi, görevli ve yetkili olduğu görüşü ile dosya-
nın İstanbul Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.
İstanbul 1. Vergi Mahkemesi ise davayı görev yönünden reddetmiş ve
dosyayı Danıştay Başkanlığına iade etmiştir. Aynı işlemler bir kere
daha tekrarlanmış ve konu Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna kadar
gelmiştir.
Danıştay dairelerinden biri ile, bir vergi mahkemesi arasında görev
uyuşmazlığı çıkması düşünülemeyeceğinden, 2575 ve 2577 sayılı kanunla-
ra, bu kabil uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği yolunda hüküm konul-
mamıştır. Ancak olmaması gereken uyuşmazlık, bir vakıa olarak ortaya
çıkmıştır.
Danıştay Dördücü Dairesi ile İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin ilk aşamada
verdikleri görevsizlik kararları eş düzeyde yargı kararları olup bun-
lardan birine üstün nitelik tanıma olanağı yoktur. Zira bu aşamadaki
kararlar yönünden İstanbul Vergi Mahkemesi ile Danıştay Dördüncü Dai-
resi arasında yerel mahkemece temyiz mercii ilişkisi yoktur. Hal böyle
olunca Danıştay Dördüncü Dairesinin, yerel mahkemenin verdiği görev-
sizlik kararını kaldırma yetkisi de bulunmamaktadır. Bir başka anla-
tımla Dördüncü Daire, vergi mahkemesi kararını temyizen inceleme du-
rumunda bulunmadığından vergi mahkemesi kararını bozamaz veya kaldıra-
maz.
Bu hukuki duruma göre eşit düzeydeki görevsizlik kararları karşısında
işbu olayı görebilecek yargı yerinin tayin ve tesbitinde bu iki kararı
veren yargı yerleri dışında bir mercie ihtiyaç vardır.
Dosyanın tekrar Dördüncü Daire Başkanlığına gönderilmesi, aynı prose-
dürün bir daha tekrarlanmasına ve davanın sürüncemede kalmasına neden
olabilir. Dosyanın, nihai karar verilmek üzere, genelde görev ve yet-
kilere ilişkin uyuşmazlıklarda bir ihtisas dairesi olan üçüncü Daireye
gönderilmesi uygun olur.
Bu nedenle çoğunluğun, dosyanın tekrar Dördüncü Daire Başkanelığına
gönderilmesi kararına katılmıyoruz.(MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA