kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1996 407 1995 1833 14/02/1996
 
16.4.1992 GÜNLÜ, 9/136 SAYILI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI YÖNETİM KURULU
KARARI İLE MÜHENDİSLRİN SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN FARKLI TESBİTİNE İLİŞKİN
13.3.1990 GÜNLÜ YÖNETİM KURULU KARARI 1.1.1992 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLA-
RAK KALDIRILDIĞINA GÖRE, 1990, 1991 YILLARINA AİT SÖZLEŞME ÜCRETLERİ-
NİN NOKSAN ÖDENDİĞİNİ ENGEÇ 15.12.1991 TARİHİNDE ÖĞRENEN DAVACININ, BU
TARİHTEN İTİBAREN 2577 SAYILI YASANIN 7.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN 60 GÜNLÜK
SÜRE İÇİNDE DAVA AÇMASI VEYA AYNI YASANIN 11.MADDESİ UYARINCA BAŞVUR-
MASI ÜZERİNE TESİS EDİLEN İŞLEME KARŞI DAVA AÇMASI GEREKİRKEN BU SÜRE
GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE ESASININ İNCE-
LENMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Başmüdürlüğü
Cer Dairesi Başkanlığında Makina Mühendisi olarak görev yapan davacı,
1990 Ocak ayı ücret artışlarına ilişkin gruplandırmada 5. grup içinde
değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ile 1.1.1990 tarihinden i-
tibaren doğan aylık farklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava
açmıştır.
İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 11.3.1993 günlü, 1993/361 sayılı
kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde
özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve ida-
re mahkemelerinde dava açma süresinin altmış gün olduğunun hükme bağ-
landığı, anılan Kanunun 11. maddesinde ise bir idari işlemin kaldırıl-
ması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için
yapılacak olan başvuruların dava açma süresine olan etkilerinin belir-
lendiği, aynı Kanunun iptal ve tam yargı davaları başlığını taşıyan
12. maddesinde de, ilgililerin haklarını ihlal eden bir idari işlem
dolayısıyla Danıştay ve İdare ve Vergi Mahkemelerinde doğrudan doğruya
tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davasını birlikte açabilecek-
leri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması
üzerine bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde
verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan za-
rarlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı
davası açabilecekleri, bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca ida-
reye başvurma haklarının saklı olduğu hükmüne yer verildiği; dosyanın
incelenmesinden, davalı idarede sözleşmeli mühendis olarak görev yapan
davacının, 1990 yılı ücret artışlarına ilişkin olarak yapılan gruplan-
dırmada 5. grupta değerlendirildiği, kendisi ile aynı ünvana sahip o-
lan ve aynı işyerinde çalışan bazı personelin ise ODTÜ, İTÜ ve Boğazi-
çi Üniversitesi mezunu olmaları nedeniyle 4. grup içerisinde değerlen-
dirilerek sözleşme ücretlerinin Ocak 1990 tarihinden itibaren ödenmeye
başlandığı, bu farklı uygulamadan 1.1.1992 tarihinden itibaren idarece
vazgeçilerek aynı ünvanlı personel aynı grup içinde değerlendirilerek
ücret ödemelerindeki eşitliğin sağlandığı, davacının 28.2.1992 tari-
hinde idareye başvurarak kendisinin de 4. grup içinde değerlendirilme-
sini istediği, başvurusunun reddi üzerine anılan işlemin iptali ile
Ocak 1990 tarihinden itibaren oluşan ücret farklarının kendisine öden-
mesine hükmolunması istemiyle 10.4.1992 tarihinde bakılan davayı açtı-
ğının anlaşıldığı; belirtilen duruma göre, davacının bir alt grup olan
5. gruptan değerlendirilmesi sonucu sözleşme ücretlerinin Ocak 1990
tarihinden itibaren ödendiğinden ve bu ödemenin her ay devam etmesi
nedeniyle haberdar olduğundan kuşku bulunmadığı gibi, sözkonusu farklı
uygulamaya dayalı olan son ücret ödeme tarihinden itibaren de bu işlem
nedeniyle uğranılan zararlar için idari dava açma süresi geçirildikten
sonra başvuruda bulunduğuna ve anılan başvurunun reddi üzerine bu da-
vayı açmış olduğuna ve sözü edilen başvuru sırasında farklı uygulama-
nın da idarece yürürlükten kaldırılmış bulunduğuna göre, süresi içinde
açılmayan bu davanın esasının incelenmesine hukuken olanak bulunmadığı
gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiştir.
Davacı, 1.1.1990 - 1.1.1992 tarihleri arasındaki sözleşme ücret
farklarının kendisine ödenmesi istemiyle açtığı davanın süre yönünden
reddinde hukuki isabet bulunmadığını; zira, benzer konuda açılan dava-
ların esastan iptal edildiğini ve buna ilişkin bazı idare mahkemesi
kararlarının ek olarak sunulduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi
kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkün olup, davacı tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan
hiçbirisine uymamaktadır.
Olayda; 16.4.1992 günlü, 9/136 sayılı T.C. Devlet Demiryolları
Yönetim Kurulu kararı ile mühendislerin sözleşme ücretlerinin farklı
tesbitine ilişkin 13.3.1990 günlü Yönetim Kurulu kararı 1.1.1992 tari-
hinden geçerli olarak kaldırıldığına göre, 13.3.1990 günlü Yönetim Ku-
rulu kararından dolayı 1990, 1991 yıllarında sözleşme ücretlerinin
noksan ödendiğini en geç 15.12.1991 tarihinde öğrenen davacının, bu
tarihten itibaren 2577 sayılı Yasanın 7. maddesinde öngörülen 60 gün-
lük süre içinde dava açması veya aynı Yasanın 11. maddesi uyarınca i-
dareye başvurması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 28.2.1992 ta-
rihinde idareye yaptığı başvurusunun reddi üzerine tesis edilen ve
24.3.1992 tarihinde öğrendiği işleme karşı 10.4.1992 tarihinde açtığı
davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadı-
ğından; son uygulama tarihini 15.12.1991 olarak belirleyip buna göre
davanın süresinde açılmadığına karar veren İdare Mahkemesi kararında
hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen
11.3.1993 günlü, 1993/361 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve
usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığın-
dan davacının temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/NÇ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA