kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 4070 1981 3074 01/12/1982
 
PARSELASYON SONUCU YOLDA KALAN YAPININ KAMULAŞTIRILMASI GEREKİRKEN 775
SAYILI YASANIN 21, 23 VE 25.MADDELERİNE GÖRE TASFİYESİNİN ÖNGÖRÜLMESİ-
NİN YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Dava, imar planları kapsamındaki imar yolunun açılması için davacıya
ait tesislerin 775 sayılı yasanın 21-23 ve 25.maddelerine göre tasfiye
edilmesi hakkındaki 8.7.1981 günlü, 6821 sayılı belediye encümeni kara
rının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle
açılmıştır.
6785 sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin (b) bendinde belediyelerce dü
zenlenmeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların
masahalarından yeteri kadar sahanın düzenleme dolayısıyla meydana ge-
len değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşüle
bileceği, düzenleme ortaklık paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden
sahanın düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan,
park, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umumi hizmetlerden ve
bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı
belirtilmiş, (C) bendinin 3.fıkrasında ise bu maddenin (b) bendinde
bahsi geçen umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlıyan yapıların bele-
diyece istimlak edilmedikçe yıktırılamayacağı hükmü getirilmiştir.
Dava konusu olayda ise düzenlemeden önce mevcut bulunan davacıya ait
tesislerin yukarda anılan amir yasa hükmü karşısında kamulaştırılması
gerekirken, düzenleme sonucu imar yolunda kalması nedeniyle gecekondu
olarak nitelendirilerek belediye encümenince 775 sayılı Kanunun 21,23
ve 25.maddeleri uyarınca tasfiyesi yolunda karar alındığı anlaşılmakta
olup, bu durumda dava konusu işlem 6785 sayılı kanunun 42.maddesine
aykırı bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu belediye encümeni kararının iptaline
karar verildi.

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA