kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 364 1984 813 05/02/1986
 
TEMYİZ İNCELENMESİNİN ALT DERECE YARGI YERİNİN KARARI İLE HUKUKİ MEN-
FAATİ ZEDELENEN KİŞİ TARAFINDAN İSTENEBİLECEĞİ, LEHİNE KARAR VERİLEN
TARAFIN TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Gayri Menkul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergileri borcu
için düzenlenen ödeme emirlerinin iptali isteğiyle açılan davayı kabul
ederek ödeme emirlerini iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması
isteminden ibarettir.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlüye ait taşınmazların kamulaştırılmala
rı nedeniyle doğan Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergileri
borcu için düzenlenen ödeme emrinin, tarhiyata karşı dava açıldığından
kamu alacağının kesinleşmediği gerekçesiyle vergi mahkemesince iptal e
dildiği, yükümlünün, temyiz dilekçesinde, ödeme emrinin iptal edilmesi
ne rağmen vergi dairesinin borcun tahsili için kamulaştırma bedeline
el koyduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istediği anlaşılmıştır.
Temyiz incelemesi, alt derece yargı yerinin kararıyla hukuki menfaati
zedelenen kişinin başvurusu üzerine, hukuka aykırı olduğu ileri sürü-
len mahkeme kararının denetimi amacıyla yapılır.
Olayda, dava konusu ödeme emri iptal edilmekle yükümlünün hukuki menfa
atini zedeleyen işlem ortadan kaldırılmış olduğundan ve yükümlünün tem
yiz dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar ayrı bir davaya konu olabilece
ğinden, yükümlünün lehine verilen mahkeme kararının temyizen inceleme
olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, temyiz isteğinin reddine karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA