kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1994 5072 1994 2638 23/12/1994
 
GECEKONDULARI BULUNDUKLARI YERDE MUHAFAZA EDİLEMEYEN HAK SAHİPLERİNE
AYNI BÖLGEDE VEYA GECEKONDU ISLAH VEYA ÖNLEME BÖLGESİNDE BAŞKA BİR AR-
SA VEYA HİSSE TAHSİSİ YOLUNA GİDİLMESİ GEREKİRKEN, BİTİŞİKTEKİ DAVACI-
LARA AİT 308 SAYILI PARSELDE BU KİŞİLERİ HİSSEDAR YAPMAK AMACIYLA TAPU
SUNUN İPTALİ YOLUNDAKİ İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞINDAN İPTALİ
NİN YERİNDE OLDUĞU HK.<
Dava, 2575 ada, 308 parsel sayılı taşınmazın davacılar adına verilen
tapusunun 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi uyarınca iptal edilerek be-
lediye adına düzeltilmesi yolundaki belediye encümeni kararının iptali
istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2981 sayılı Yasanın 13.maddesi-
nin (b) bendinde "Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyet
lerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile mey-
dana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine yapılarının iş-
gal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen öl-
çülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafa
za edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah
veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir" hükmüne yer
verildiği, 2575 ada, 307 ve 308 sayılı parsel sayılı taşınmazlar bele-
diye adına kayıtlı iken üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin imar
affı başvurusunda bulunmaları üzerine 307 sayılı parselin Salim Sürük'
e, 308 sayılı parselin ise davacılara bedel karşılığı satıldığı, daha
sonra yapılan ıslah imar planı sonucu 307 sayılı parselin büyük bir
kısmının imar yoluna isabet ettiği, arta kalan 4 m2'lik kısmının değer
lendirilebilmesi için 308 sayılı parselle tevhit edilmesi amacıyla her
iki parselin tapuları iptal edilerek belediye adına tescil edilmesine
ilişkin dava konusu belediye emncümeni kararının alındığı, ancak gece-
konduları bulundukları yerde muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı
bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir ar
sa veya hisse tahsisi yoluna gidilmesi gerekirken, davacılara ait 308
parselde hissedar yapmak amacıyla tapuların iptalinde mevzuata uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar da-
valı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 17.2.1994 günlü, 1994/251 sayı
lı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi-
nin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına
karar verildi.
BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA