kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1979 68 1978 1321 06/02/1979
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEMUR VE ÖĞRETMENLERİNİN RAPORLU OLDUKLARI DÖ-
NEMDE, ÜCRETLİ EK DERS GÖREVİNE DEVAM EDEMİYECEKLERİ, ÖĞRENCİSİ OLDUK-
LARI YÜKSEK OKULUN DERSLERİNİ İZLEYİP SINAVLARINA GİREBİLECEKLERİ
HK. (*)<
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ders Görevi başlığını taşıyan
değişik 89.maddesinde, "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile
Üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul,kurs veya yaygın
eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim
üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer
memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi veri-
lebilir." hükmü yer almıştır. Bu hükümle bir yönden ek ders görevi mü-
essesesi düzenlenirken öte yandan da statüsü yine bu Kanunla düzenlen-
miş olan memurlara asıl görevlerinin yanında ücretli ek ders görevi
alma olanağı sağlanmaktadır. Diğer taraftan memurların hastalıkları
halinde kendilerine verilecek izinler de yine aynı Kanunun "Hastalık
izni" başlıklı 105.maddesinde düzenlenmiştir. Bu hukuki duruma göre,
statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiş olan bir
memura, tek tabip veya Sağlık Kurulu raporuna dayanılarak aynı Kanunun
105.maddesi uyarınca hastalık izni verilmiş olması halinde, izin süre-
since aynı Kanunun yukarda değinilen 89.maddesi gereğince aldığı üc-
retli ek ders görevine devam etmesine olanak yoktur. Başka bir anla-
tımla görev yapmasına engel bir hastalığı nedeniyle kendisine izin ve-
rilmiş olan bir memurun izin süresi boyunca ücretli ek ders görevini
sürdürmesine engel bir hastalığının bulunmadığını yani hastalığın asıl
görevine engel ve fakat ücretli ek ders görevine engel olmadığını dü-
şünmek mümkün değildir.
Memurun hastalık izni süresi içinde öğrencisi bulunduğu yüksek okulun
derslerini izleyip sınavlarına girip giremiyeceği konusuna gelince;
Memurun 657 sayılı Kanunla düzenlenen ve yukarda belirtilen memuriyet
statüsü, yüksek okul öğrenciliğini etkilemez. Burada artık o kişiyi
memur statüsü içinde değil öğrenci statüsü içinde görmek gerekir. Öğ-
renci statüsü içindeki bir kişinin, memur olup olmadığına bakarak iş-
leme tabi tutmak mümkün değildir. Dolayısiyle memurun, 657 sayılı Ka-
nunun 105.maddesine göre izinli olması halini öğrencilik statüsü ile
irtibatlandırmaya ve hastalık izni süresince öğrenci olarak derslerini
izleyemiyeceğini ve sınavlarına giremiyeceğini düşünmeye imkan yoktur.
Aksi görüşün kabulü memuriyet statüsü ile öğrencilik statüsünün birbi-
rine karıştırılması, birinin diğerini etkilemesi sonucunu doğurur ki
iki ayrı mevzuatla düzenlenmiş olan statü farklılaşması anlayışına
ters düşer. Bu nedenle, memurun 657 sayılı Kanunun 105.maddesi uyarın-
ca izinli olması, öğrencisi bulunduğu yüksek okulun derslerini izleyip
sınavlarına girmesine engel teşkil etmez. Ancak, bu sorunun ilgili o-
kulun statüsünü düzenleyen hükümlere göre çözümlenmesi gerekir.

Genel Kurul'un 12.4.1979 gün ve E:1979/19, K:1979/33 sayılı kararıyla
onanmıştır.

(DAN-DER, SAYI:36-37)

(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA