kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 235 1994 594 31/05/1996
 
DAHA ÖNCE CEZA YÖNÜNDEN KESİNLEŞEN HÜKÜM FIKRASININ VERGİ ASLI YÖNÜN-
DEN ISRAR KARARININ VARLIĞINA DAYANILARAK YENİDEN TEMYİZEN İNCELENEME-
YECEĞİ HK.<
Toptan dayanıklı tüketim malları ve mutfak eşyası pazarlama işi yapan
yükümlü şirketin 1990 yılına ait defter ve belgeleri üzerinde yapılan
kaydi envanter incelemesi sonucunda, dayanıklı tüketim malları ve por-
selen mutfak eşyalarında 244.464.305.- lira tutarında kaydi envanter
farkı bulunduğu, bu farka isabet eden hasılat için belge düzenlenmedi-
ği ve buna ait katma değer vergisinin ödenmediği görüşüyle, bu matrah
farkına isabet eden katma değer vergisi esas alınarak yükümlünün ihti-
laflı yıl katma değer vergisi beyanlarının yeniden düzenlenmesi sonu-
cunda Şubat 1991 dönemi için adına kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisi salınmıştır.
Yükümlü tarafından bu tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen
Kayseri Vergi Mahkemesi 24.12.1992 günlü ve 1992/1461 sayılı kararıy-
la; matrah farkına ilişkin olarak gelir vergisi yönünden yapılan tar-
hiyata karşı mahkemelerinde açılan davanın reddedildiği, dönemler iti-
barıyla beyan edilmesi gereken katma değer vergisinin hesaplanmasında
inceleme elemanınca izlenen yöntemde hukuka aykırılık bulunmadığı ge-
rekçesiyle dava, vergi aslı yönünden reddedilmiş ancak, kaçakçılık ce-
zası kusur cezasına çevirilmek suretiyle kısmen kabul edilmiştir.
Bu karara ilişkin tarafların temyiz başvurularını inceleyen Da-
nıştay Dokuzuncu Dairesinin, 27.10.1993 günlü ve 1993/3812 sayılı ka-
rarıyla, vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemi reddedilmiş, yükümlü
istemi kabul edilerek, inceleme elemanınca şirket lehine sonuç veren
matrah kalemlerinin nazara alınmadığı, yükümlünün; kaydi envanderde
hata yapıldığı, fire oranlarının her mal grubuna uygulanmadığına iliş-
kin iddialarının araştırılmadığı, bu hususlar bilirkişi incelemesiyle
araştırıldıktan sonra belirecek duruma göre bir karar verilmek üzere
mahkeme kararının davanın vergi aslına yönelik kısmının reddine iliş-
kin hüküm fıkrası bozulmuştur.
Bozma hükmüne uymayan Kayseri Vergi Mahkemesi 1994/403 sayılı
kararlarıyla, ilk kararında direnmiştir.
Karar, vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş ve ka-
çakçılık cezasının Vergi Usul Kanununun 344/8 inci maddesindeki esas-
lara uygun kesildiğini, şirket adına kurumlar vergisi yönünden yapılan
cezalı tarhiyatın Danıştay üçüncü Dairesince onandığını, katma değer
vergisine ilişkin cezalı tarhiyatın da onanması gerektiğini ileri sü-
rerek kararın bozulmasını istemiştir.
Toptan dayanıklı tüketim malları ve mutfak eşyası pazarlama işi
yapan yükümlü şirketin 1990 yılına ait hesaplarının incelenmesi sonu-
cunda düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak Şubat 1991 dönemi için
yapılan cezalı tarhiyata karşı açılan davayı vergi aslı yönünden red-
deden, kesilen kaçakçılık cezası yönünden kabul ederek cezayı kusura
çeviren vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.
Vergi mahkemesince verilen ilk kararın cezaya ilişkin hüküm
fıkrasına vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılan temyiz istemi Da-
nıştay Dokuzuncu Dairesinin K:1993/3812 sayılı kararıyla reddedilmiş,
karar, yükümlü temyiz istemi kabul edilerek vergi aslı yönünden bozul-
muştur.
Danıştay Dokuzuncu Dairesinin bu kararına karşı karar düzeltme
yoluna başvurulmadığından, cezaya ilişkin hüküm vergi dairesi müdürlü-
ğü yönünden kesinleşmiştir.
Bozma kararına uymayan Kayseri Vergi Mahkemesinin K:1994/403
sayılı direnme kararı vergi aslına yönelik bulunduğundan, daha önce
ceza yönünden kesinleşen hüküm fıkrasının, ısrar kararının varlığından
dolayı yeniden temyizen incelemesine olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine
karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA