kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1999 4462 1999 492 29/12/1999
 
GEÇİCİ KABUL YOLUYLA İTHAL EDİLİP, SÜRESİNDE YURT DIŞI EDİLMEYEN EŞYA-
LAR NEDENİYLE ÖDENEN FAİZİN, YANLIŞLIKLA VEYA FUZULEN TAHSİL EDİLEN
BİR KAMU ALACAĞI OLMAMASI NEDENİYLE GÜMRÜK KANUNUNUN 87. MADDESİ KAP-
SAMINDA İADESİNİN MÜMKÜN OLMAYACAĞI HK.<
... Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescilli gümrük giriş beyannamesi ile
ithal edilen jüt emtiasının süresinde yurt dışı edilmediğinden bahisle
hesaplanan faize vaki itirazın reddine dair işlemi; 1615 sayılı Gümrük
Kanununun 78 ila 84 ve 87'nci maddelerinden bahisle, dosyanın incelen-
mesinden; davacı şirketin geçici olarak ithal ettiği jüt emtiasının
geçici ithali ile ilgili usul ve şartlara uyulmaması nedeniyle, temi-
nata bağlanan gümrük vergi ve resimleriyle faizinin tahsil edildiği;
haksız yere tahsil edilen faizin iadesi istemiyle açılan davada, mah-
kemelerinin olayda idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle dava
dilekçesinin Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına gönderilmesi yolundaki
... Vergi Mahkemesinin ... gün ... sayılı kararı üzerine, davalı ida-
renin Gümrük Kanununun 78'inci maddesindeki itiraz sebeplerinden biri-
siyle süresinde yapılmayan itirazın reddine dair davalı idare işlemi-
nin uyuşmazlığın konusunu oluşturduğunun görüldüğü; olayda, geçici o-
larak ithal edilen eşyaların mücbir sebep nedeniyle, belirtilen süre
içerisinde yurt dışı edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, bu süre so-
na ermeden ... tarihinde ... Ticaret Odasına başvurularak mücbir sebep
belgesi verilmesinin istenildiği, buradan yanıt alınmaması üzerine
yeni başvurunun ... Ticaret Odasına yapıldığı, ... Ticaret Odası eks-
perlerince düzenlenen raporda da mücbir sebep konusuna değinilmediği
için, mücbir sebep belgesi temini yolundaki başvuruları sonuçsuz kalan
davacı şirketin ek süre talebinin ise Gümrükler Genel Müdürlüğünün
... tarihli yazısı ile reddedilerek, durumun davacı şirkete duyurul-
duğu, öte yandan eşyaların, davacı idarece bilinen ... adresinde
su baskını olması nedeniyle ... adresine nakledilip, durumun ...
tarihinde idarenin bilgisine sunulduğu, ... Giriş Gümrük Müdürlüğü
elemanlarınca ... tarihinde mahallinde düzenlenen tutanakla, eşya-
ların belirtilen adreste bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, eşyala-
rın kat'i ithaline izin verildiği anlaşıldığından, yukarıda yapılan a-
çıklamalar karşısında, üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getire-
rek tüm uğraşlarına rağmen mücbir sebep belgesi verilmesi istemi so-
nuçsuz bırakılan davacıdan, elinde olmayan nedenlerle ortaya çıkan du-
rumlardan sorumlu tutulmak suretiyle faiz istenilmesinde isabet bulun-
madığından, fuzulen tahsil edildiği anlaşılan faizin Gümrük Kanununun
87'nci maddesine göre red ve iadesinin icap ettiği gerekçesiyle, iptal
eden ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; Gümrük
Kanununun 87'nci maddesinin gümrük vergilerini kapsadığı, oysa uyuş-
mazlığın konusunu, Gümrük Kanununun 176'ncı maddesinin 2'nci fıkrası
uyarınca tahsil edilmiş olan faizler oluşturduğundan, olaya Gümrük Ka-
nununun 87'nci maddesinin uygulanamayacağı, öte yandan süresinde yurt
dışı edilmeyen eşyalar için mücbir sebep belgesi ibraz edilmediğinden
hesaplanan faizde isabetsizlik olmadığı ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.
Dosyanın incelenmesinden; davacı şirket tarafından geçici kabul
yoluyla ithal edilen jüt emtiasının süresinde yurt dışı edilmemesi ne-
deniyle teminata bağlanan gümrük vergi ve resimleri ile faizin tahsil
edildiği, faizin tahsiline yönelik işlemin iptali istemiyle ... Vergi
Mahkemesinde ... sayılı dosyasında açılan davada; ... gün ve ... sayı-
lı kararla, haksız olarak alındığı iddia edilen faizin 1615 sayılı
Gümrük Kanununun 87'nci maddesine göre iadesi için öncelikle Başbakan-
lık Gümrük Müsteşarlığına başvurulup, buradan alınacak cevaba göre da-
va açılması gerekirken, doğrudan açılan davada idari merci tecavüzü
bulunduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin Başbakanlık Gümrük Müsteşar-
lığına gönderilmesine karar verildiği, geçici kabul yoluyla ithal edi-
len eşyalara ilişkin gümrük vergi ve resimleri ile hesaplanan faizin
ödenmesi isteminin ... tarihinde davacı şirkete tebliğinden sonra ...
tarihinde ilgili bankaca ödendiği, ancak davacının, ... tarihinde aç-
tığı davada ileri sürdüğü itirazların, 1615 sayılı Gümrük Kanununun
78'inci maddesindeki sebeplerden birisiyle, süresinde yapılmadığından
inceleme olanağının bulunmadığı yolundaki davalı idare işleminin ipta-
li istemiyle açılan idari davada ise, Vergi Mahkemesince, davacının
geçici olarak ithal edilen eşyalar için yurtta kalma süresi sona erme-
den ilgili ticaret odasına başvurarak, mücbir sebep belgesi temin et-
mek istemesi, gümrük idaresinden süre uzatım talebinde bulunması ve
eşyaların tahsis yerindeki gümrük idaresi memurlarınca düzenlenen tu-
tanakla, giriş ayniyetlerine uygun olarak bulunduğunun tespit edilmesi
üzerine eşyaların kesin ithaline izin verildiği hususları göz önünde
bulundurulduğunda, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 176'ncı maddesinin
2'nci fıkrası hükmüne göre faiz uygulamasını gerektirecek koşulların
oluşmadığı sonucuna varıldığından, anılan Kanunun 87'nci maddesine gö-
re fazladan alındığı anlaşılan faizin tahsiline yönelik işlemin ipta-
line karar verildiği, bu kararın temyizen bozulmasının davacı tarafın-
dan istenildiği anlaşılmıştır.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 87'nci maddesinde, kanuna göre
fazla alındığı anlaşılan gümrük vergisinin eşyanın fiili ithal tari-
hinden itibaren bir yıl içerisinde geri verileceği, mükelleflerin an-
cak maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış verginin geri verilme-
sini aynı süre içinde isteyebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Anılan 87'nci madde kapsamındaki iade istemlerinde hangi mercie
başvurulacağı Gümrük Yönetmeliğinin 475'nci maddesinde açıklanmıştır.
Bu nedenle yükümlüler tarafından fazla ve haksız alındığı iddia edilen
kamu alacaklarının toplam miktarı itibarıyla iadesi için Gümrük Yönet-
meliğinin ilgili maddesinde yazılı mercilere başvurulması ve istem
hakkında olumsuz bir işlem tesis edilmesi halinde, bu işlemin iptali
istemiyle vergi mahkemesine dava açılması gerekir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun ... gün ve ... sayı-
lı kararında da belirtildiği gibi, eşya gümrükten çekildikten sonra
yanlışlıkla alındığı veya fazladan tahsil olunduğu açıkca anlaşılan
vergilerin Gümrük Kanununun 87'nci maddesine göre geri istenilmesi
mümkündür.
Olayda, geçici kabul yoluyla ithal edilen eşyaların süresinde
yurt dışı edilmediğinin tespit edilmesi üzerine tahakkuk ettirilen
gümrük vergi ve resimleri ile faizinin ödenmesi isteminin ... tarihin-
de yükümlüsüne tebliği ile ... tarihinde teminatın paraya çevrilmesi
yoluyla tahsilinden sonra, tahsil edilen faizin iadesi talebiyle ...
Vergi Mahkemesinin ... sayılı dosyasında açılan idari davada verdiği
... gün ve ... sayılı karara göre tesis edilen dava konusu işlemin ip-
tali istemiyle açılan bu davada; mahkemece faizin; yukarıda değinilen
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında da belirtildiği gi-
bi, maddi hesap hatası sonucu, yanlışlıkla veya fuzulen tahsil edilen
bir kamu alacağı niteliğinde bulunmaması nedeniyle 87'nci maddeye göre
iadesinin mümkün olamayacağı yönünde bir karar verilmesi gerekirken,
süresinde yurt dışı edilmeyen eşyalar nedeniyle tahakkuk ettirilen
gümrük vergi ve resimlerinin faizi ile birlikte ödenmesi isteminin yü-
kümlüsüne 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
56'ncı maddesine göre tebliği üzerine, davacı tarafından yasal süresi
içinde açılabilecek iken, açılmamış bulunan idari davada irdelenebile-
cek olan, tahakkuk ettirilen faizin yerindeliği hususunun irdelenmesi
suretiyle verilen kararda isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının
bozulmasına karar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:103) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA