kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1999 3521 1998 4454 27/10/1999
 
NAFAKA GELİRİNİN, HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE KAZANCIN TESPİTİNDE İ-
ZAH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
1997 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini ihtirazi kayıt-
la veren davacının hayat standardı esasına göre kazancının tesbitinde
eşinden aldığı nafaka gelirinin izah nedeni kabul edilmeyerek adına
tahakkuk ettirilen gelir vergisi, geçici gelir vergisi ile fon payına
karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici
35.maddesine 3946 sayılı Kanunun 27.maddesiyle eklenen 7.fıkrasında
mükelleflerin kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve
yetim aylığı bulunduğunu belgelendirdikleri takdirde, bu gelirlerinin
hayat standardı, esasına göre kazancının tesbitinde izah nedeni gelir
olarak kabul edileceğinin hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden
yükümlünün 1997 yılı vergilendirme dönemi ile ilgili olarak boşandığı
eşinden ... lira nafaka geliri elde ettiği bu nafaka gelirinin vergi
dairesince hayat standardı esasına göre kazancın tesbitinde izah nede-
ni olarak kabul edilmediğinin anlaşıldığı, her ne kadar yukarıda açık-
lanan madde hükmünde nafaka geliri hayat standardı esasına göre kazan-
cın tesbitinde izah nedeni olarak kabul edilen gelirlerin arasında sa-
yılmamakta ise de, nafaka geliri, maddede sayılan aylıkların benzeri
olduğundan, hayat standardı esasına göre kazancın tesbitinde izah ne-
deni olarak kabulü gerektiği gerekçesiyle kabul ederek tahakkuk işle-
minin nafaka gelirine isabet eden ... liralık kısmını iptal eden ...
Vergi Mahkemesinin ... gün ... sayılı kararının; nafaka geliri üzerin-
den gelir vergisi tevkifatı yapılmadığından, hayat standardı esasına
göre kazancın tesbitinde izah nedeni olarak kabul edilemeyeceği ileri
sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:103) YÖ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA