kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1987 1846 1987 511 18/11/1987
 
... BANKASINA DEVREDİLEN ... BANKASI BORÇLULARINDAN OLAN BİR ŞİRKETİN
TEMİNAT MEKTUBU KREDİ MUKAVELESİNDEKI MÜŞTEREK BORÇLUSU VE MÜTESELSİL
KEFİLİ DURUMUNDA BULUNAN DAVACI HAKKINDA, ALACAĞIN TAHSİLİNE İLİŞKİN
OLARAK 3182 SAYILI YASANIN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK 6183 SAYILI YA-
SA HÜKÜMLERİNE GÖRE VE SÖZ KONUSU YASANIN 54.MADDESİNDEKİ SEĞİMLİK HAK
KULLANILMAK SURETİYLE ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BU
LUNMADIĞI HK. <
Davalı İdarece ileri sürülen karar düzeltme nedenleri 2577 sayılı yasa
nın 54.maddesinin uygun görülmekle, Dairemizce verilen 1987/181, sayı-
lı, ... Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına ilişkin karar kaldırı-
larak temyiz istemi yeniden incelendi:
... Bankasına devredilen ... Bankası borçlularından ... İplik Dokumacı
lık A.Ş.nin teminat mektubu kredi mukavelesindeki müşterek borçlu ve
müteselsil kefil olan davacı hakkında alacağın tahsiline ilişkin ola-
rak 3182 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanılarak 6183 sayılı yasa
uyarınca davalı idarece düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açı
lan dava sonunda ... Vergi Mahkemesince dava konusu ödeme emrinin ipta
li yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmekte
dir.
Dava dosyasının incelenmesinden ... Bankası T.A.Ş. ... şubesinin
24.6.1977 tarihinde ... iplik ve dokumacılık A.Ş lehin, ... Genel Mü-
dürlüğüne karşılığında şirketten 6.500.000 liralık birinci derecede
ipotekli taşınmaz teminat alınmak suretiyle 5.000.000 liralık teminat
mektubu verdiği, bu mektubun verilişi sırasında şirket ortaklarından
olan davacının müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak teminat mek-
tubunu veren bankanın taahhütnamesini imzaladığı, 1979 yılında hissesi
ni devrederek şirketten ayrıldığı, teminat mektubu bedelinin banka ta-
rafından 16.3.1981 tarihinde ... ödendiği, ... iplik ve dokumacılık
şirketinden alacaklı duruma gelen bankanın ... Bankasına devredilmesi
nedeniyle alacağın bu banka tarafından 3182 sayılı Yasanın geçici 9.
maddesi hükmüne dayanılarak takibi yoluna gidildiği ve bu nedenle müş-
terek borçli ve müteselsil kefil olan davacıya 14.1.1985 günlü ve
216/55 sayılı yazı ile durum bildirildikten sonra dava konusu ödeme em
rinin düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
... Vergi Mahkemesince; 3182 sayılı Bankalar Kanununun geçici 9.madde-
sinde verilen yetki uyarınca, alacağın 6183 sayılı Yasaya göre takibi-
nin yerinde olduğu, davacının şirketteki hissesini devretmesinin, şir-
ketin ortağı olduğu sırada şirket adına yaptığı işlemlerden dolayı,
şirket ile üçüncü şahıslar arasındaki sorumluluğunu kaldırmayacağı,
borçlu şirket tarafından verilmiş 6.500.000 liralık teminat bulunduğu
halde bu teminat paraya çevrilmeyip kefil adına ödeme emri düzenlenme-
sinin 6183 sayılı yasanın 54.55.56. maddelerine aykırı olduğu, iflas
eden borçlu şirketin iflas masasındaki mal varlıklarının borcun tamamı
nı karşılayıp karşılamadığı konusunda bilgi sahibi olunamadığı için ev
velce ortağı olduğu şirketin borcundan dolayı davacı adına doğrudan
ödeme emri düzenlenemiyeceği, alacağın önce şirket tüzel kişiliğinden
istenmesi, teminatın borcu karşılamaması veya borcun şirket tüzel kişi
liğinden tahsilinin mümkün olmaması halinde kefilin takibi gerektiği
gerekçesiyle dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmiş bulun
maktadır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Cebren
tahsil ve şekilleri başlıklı 54.maddesi "Ödeme müddeti içinde ödenme-
yen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil
aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbiki suretiyle yapılır.
1- Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın para-
ya çevrilmesi yahut kefilin takibi,
2- Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek
paraya çevrilmesi,
3- Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi"
hükmünü taşımaktadır.
Bu hükmün 1.fıkrası uyarınca, amma alacağının tahsili için, tahsil dai
resine iki olanak verilmiş bulunmaktadır. İdare isterse amme borçlusu-
nun gösterdiği teminatı paraya çevirecek isterse kefili takip yoluyla
amme alacağı takip edebilecektir.
Öte yandan davacı, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzaladı
ğı umumi taahhütnamenin 26.maddesinde de, bu taahhütname hükümlerinin
ifası ve bundan doğan taahhüt ve borçların edası için borçlu gibi yek-
diğerlerinin borcuna müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ke
fil olduğunu, alacaklının içlerinde dilediğine müracaat edebileceğini
kabul etmiştir.
3182 sayılı Bankalar Kanununun 64.maddesi 3.fıkrasında, bu bankaların
üçüncü kişilerden hak ve alacaklarının, takip, tahsil ve tasfiyesi hak
kında 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten sonra
geçici 9.maddesinde de "Bu kanunun 64.maddesinin 3.fıkrasında yer alan
ve 6183 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olan hüküm, bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar Kurulu kararıyla bir bankaya
devredilmiş ve birleştirilmiş bulunan bankaların üçüncü şahıslardaki
alacaklarının tahsili hakkında da uygulanır." şeklindeki hükmü ile ...
Bankasına, alacağını 6183 sayılı Yasa uyarınca takip yetkisi verilmiş-
tir.
Asıl borçlu durumunda olan şirketin Ticaret Mahkemesince 5.4.1983 tari
hinde iflasına karar verilmiş olması nedeniyle asıl borçlunun takibi
yoluyla amme alacağının tahsilinin çok uzun süreceği de açıktır.
Bu durumda ... Bankasınca yukarıda hükmü yazılı 6183 sayılı yasanın 54
maddesinin verdiği hak kullanılmak suretiyle, amme alacağının asıl
borçlu olan şirket yerine, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olan da
vacıdan takibi amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırı bir
durum bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle yerinde bulunmayan Vergi Mahkemesi kararının 2577
sayılı yasanın 49.maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca bozulmasına,
aynı maddenin 3.fıkrası uyarınca karar ve dava dosyasının anılan mahke
meye gönderilmesine karar verildi.
AYRIŞIK OY: Düzeltilmesi istenilen karar usul ve hukuka uygun olup, dü
zeltilmesini gerektiren herhangi bir durum bulunmadığından, karar dü-
zeltilmesi isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.
(DAN-DER, SAYI: 70-71)RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA