kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1993 45 1992 564 26/02/1993
 
YAPILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA GÖREV YAPTIĞI YERDE KALMASI SAKINCALI BU-
LUNAN KAMU GÖREVLİSİNİN YENİ GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA İDA-
RENİN TAKDİR HAKKI BULUNDUĞU HK.<
Davacının, T.C. Ziraat Bankası Elazığ Şubesi muhasebecisi iken, Muş
Şube şefliğine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle aç-
tığı davada, Van İdare Mahkemesi 8.5.1991 günlü 1991/166 sayılı kararı
ile davacının muhasebecisi olduğu Ziraat Bankası Göle şubesinde işle-
diği fiilleri nedeniyle muhasebecilik yetkisininüzerinden alınarak
yetkisiz şef konumuna getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakta ise
de, Göle şubesinden daha önce kendi isteği ile Elazığ Şubesine tayin
olan davacının Elazığ şubesinden alınarak Muş'a tayin edilmesinde isa-
bet görülmemesi nedeniyle salt bu yönüyle sakat görülen işlemin ipta-
line karar vermiştir. Bu kararın davacı ve davalı idare tarafından
temyiz edilmesi sonucu Danıştay Beşinci Dairesi 26.11.1991 gün
1991/2209 sayılı kararıyla muhasebeci olarak görev yaptığı sürece mev-
zuata aykırı işlemlerinden dolayı hakkında üç ayrı soruşturma yapılmış
olan davacının bu raporlardaki öneriler doğrultusunda muhasebecilik
görevinden alınmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden mevzu-
ata aykırılık bulunmadığı gibi, bu görevden alınmasından sonra atana-
cağı görev yerinin saptanması konusunda kadro ve ihtiyaç durumuna göre
idarenin takdir yetkisi bulunduğundan Muş'a naklen atanmasına ilişkin
kısmının iptalinde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle davacının
temyiz isteminin reddine, kararın, davacının muhasebecilik görevinden
alınması işleminin iptali isteminin reddine ilişkin kısmının onanması-
na, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle anılan kararın davacı-
nın Elazığ'dan Muş'a naklen atanmasına ilişkin işlemin iptaline ait
kısmının bozulmasına karar verilmiş ise de; mahkeme bozma kararına uy-
mayarak ilk kararında ısrar etmiştir.
Davalı idare bu kez, Van İdare Mahkemesinin iptal kararında ısrarına
ilişkin 18.3.1992 günlü 1992/101 sayılı kararını temyiz etmekte ve bo-
zulmasını istemektedir.
T.C. Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin Hizmet gereği nakilleri
düzenleyen 58.maddesinin (f) bendinde, "inceleme ve soruşturma rapor-
ları üzerine veya acil hallerde bilahare raporlar gereğince işlem ya-
pılmak üzere, idarece luzüm görülmesi amacıyla yapılır." hükmüne yer
verilmiştir.
Van İdare Mahkemesi 1992/101 sayılı kararında, davacının Kars İli,
Göle İlçesinde görev yapmakta iken adına bir takım fiillerin ileri sü-
rüldüğü ve bu fiiller nedeniyle hakkında idari ve cezai yönden soruş-
turma açıldığının açık olduğu, soruşturmasının sakıncalı olduğu görü-
şüne varılmakla bu görev yeri ancak Kars İli Göle İlçesi olduğu, zirai
Elazığ İline atandıktan sonra gerek bu ilde, gerekse bu ilde yaptığı
görevden dolayı adına herhangi bir fiil isnad edilmediği gibi, geçmiş
hizmetine yönelik olarak yapılan görev mahalli değişikliğinin Elazığ
İli için uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, görev yeri deği-
şikliğindeki amacın ilgilinin adına isnad edilen fiiller ve yapılan
soruşturma sonucu yıprandığından buradaki egörevinden alınmasının kamu
yararına olarak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak olduğu, dava-
cı artık eski görev yerinden uzaklaştığına ve Elazığ İlinde de yıpran-
dığını gösterir bir sebep bulunmadığına göre Elazığ İlinden Muş İline
atınmasında kamu hizmeti açısından da yarar bulunmadığı gerekçesiyle
Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak ilk kararında
ısrar etmiş ise de, dava dosyasının incelenmesinden davacı hakkında
düzenlenen soruşturma raporlarında müfettişlerin idarecilik görevinin
ve imza yetkisinin davacıdan alınmasını ve memleketi olan Elazığ dı-
şında başka bir şubeye tayininin önerildiği ve idarece, bu öneri doğ-
rultusunda davacının Elazığ İlinden Muş İline atandığı anlaşılmakta
olup; Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararında da vurgulandığı gibi
idarenin, davacıya görevden almasından sonra atayacağı yeni görev ye-
rinin saptanması konusunda takdir hakkı bulunduğundan bu takdir hakkı
içinde davacının Elazığ İlinden Muş İline atama işleminde hukuka aykı-
rılık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle Van İdare Mahkemesinin ısrar kararı hukuka uygun
görülmediğinden davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Van İdare
Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 1991/2209 sa-
yılı kararı doğrultusunda bozulmasına karar verildi.(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA