kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 346 1994 7486 06/02/1996
 
HUKUK USULÜ MUHAKEMESİ YASASINDA YER ALAN "HALİ SABIKA İRCA" YA İLİŞ-
KİN 2577 SAYILI YASANIN 31.MADDESİNDE YOLLAMADA BULUNMAYAN HÜKÜMLERİ-
NİN İDARİ YARGIDA UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Derik Çeltik Komisyonunun 13.5.1993 tarih ve 3 sayılı Kararıyla Çeltik
Ekim İzni verilmemesi nedeniyle 400 dekarlık alanın susuz kalıp kuru-
ması sonucu oluştuğu öne sürülen 600.000.000 lira zazarın tazmini is-
temiyle dava açılmıştır.
Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesinin 28.7.1993 tarih ve E:1993/400,
K:1993/399 sayılı kararıyla, 30 gün içinde 2577 sayılı Yasa'nın 3.mad-
desine uygun şekilde düzenlenerek noksanı tamamlandıktan sonra harç
alınmaksızın yeniden dava açılmak üzere dilekçenin reddine karar ve-
rilmiştir.
Dilekçe ret kararının aynı adresi paylaşan davacı vekillerine
28.8.1993 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 1.10.1993 tarihinde yeni-
den dava açılmıştır.
Diyarbakır İdare Mahkemesince, 1.10.1993 tarihli dilekçe ile 6.10.1993
tarihli ara kararı sonrasında Danıştay Başkanlığına hitaben verilen
1.11.1993 tarihli temyiz dilekçesi ekinde görülen farklı sağlık rapor-
ları ile davacı vekillerinin dilekçe ret kararının tebliği üzerine
başlayan 30 günlük dava açma süresini sağlık nedenleriyle arzu ve ih-
tiyarları dışında kaçırmaları dolayısıyla "hali sabıka irca" isteğinde
bulunulduğu, ancak 6.10.1993 tarihli ve E:1993/569 sayılı ara kararın-
da da belirtildiği üzere 2577 sayılı Yasa'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri
Yasası hükümlerinin uygulanacağı halleri düzenleyen 31.maddesinde "ha-
li sabıka irca" ya ilişkin hükümlere yollamada bulunulmadığı, öte yan-
dan dilekçe red kararının sağlık sorunlarının ortaya çıkmasından önce
tebliğ edildiği ve vekaletname kapsamında davacı vekillerine başkasını
tevkil yetkisi de tanındığının anlaşıldığı, idari yargıda dava açma
süresinin kamu düzenine ilişkin olduğu, bu durum karşısında 2577 sayı-
lı Yasa'nın 15/1-d maddesi uyarınca engeç 27.9.1993 tarihinde açılması
gerekirken 1.10.1993 tarihinde açılan davanın esasının incelenmeyeceği
gerekçesiyle süre yönünden reddine karar verilmiştir.
Davacı, "hali sabıka ircanın" genel bir hukuk ilkesi olduğu, bu iti-
birla 2577 sayılı yasanın 31.maddesinde yollamada bulunulması koşulu-
nun aranmaması gerektiği iddiasıyla anılan mahkemenin 5.5.1994 tarih
ve 1994/404 sayılı kararının bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün-
dür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.

(MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA