kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 1718 1981 2602 31/03/1982
 
DAVA SEBEBLERİ (KONULARI) BİRBİRİNDEN FARKLI BULUNAN KARARLAR HAKKINDA
YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNDE BULUNULAMIYACAĞI HK. <
Uyuşmazlık Danıştay 9.Dairesince emlak vergisine ilişkin olarak veri-
len iptal kararının; yargılamanın yenilenmesi yoluyla incelenerek kal-
dırılması isteminden oluşmaktadır.
Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Dava Daireleri Genel Kurulları
tarafından verilmiş olan kararlar hakkında yargılamanın yenilenmesi
isteminin kabulü ancak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
53.maddesinde yazılı nedenlerden birinin bulunması ile mümkündür.
Vergi Dairesince Yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde ihtilaflı ta-
şınmazın hissedarlarından olan yükümlülerden ... nın açtığı dava so-
nunda verilen ret kararı ile aynı taşınmazın hissedarlarından olan ...
in açtığı dava sonunda verilen iptal kararının birbirlerine aykırı ol-
duğundan bahisle yükümlü ... ait davanın yargılamanın yenilenmesi yo-
luyla incelenerek kaldırılması ve Vergi Dairesinin işleminin uygunlu-
ğuna karar verilmesi istenilmekte ise de; söz konusu kararlardan yü-
kümlü ... tarafından açılan davanın konusu, 213 sayılı Vergi Usul Ya-
sasının 371.maddesinin 4.bendi uyarınca eksik ve yanlış yapılan tüm
vergi beyanlarının pişmanlık ve islah hükümlerinden yararlanabileceği
iddiasıyla ilgili olup, iç genelge hükmünün iptaline ilişkin olduğu
halde, yükümlü ... tarafından açılan davanın konusu; pişmanlık dilek-
çesinin kabul edilmemesi yolundaki Vergi Dairesi işleminin iptali is-
temine ilişkin bulunmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53.maddesinin (h) fıkrası
hükmüne göre, yargılamanın yenilenmesinin istenebilmesi için; ortada
tarafları aynı olmakla beraber dava sebepleri de aynı olan iki kararın
bulunması gerekmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi, birbirine aykırı olduğu ileri sürülen ka-
rarların dava sebepleri (konuları) birbirinden farklı bulunmaktadır.
Bu durumda, yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde ileri sürülen neden-
ler 2577 sayılı yasanın 53.maddesinde belirtilen nedenlerden hiçbirine
uymadığından yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine ve sözü geçen
kanunun 55.maddesi yoluyla olaya uygulanan Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 445. ve 5435 sayılı Kanunun 2248 sayılı kanunla değişik 2.
maddeleri gereğince 100 lira para cezasının yargılamanın yenilenmesi
isteminde bulunandan alınmasına karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA