kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 1200 1993 1997 15/04/1994
 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPAN DAVACININ, 213 SAYILI V.U.K.NUN
135 MADDESİNDE SAYILAN GÖREVLİLERDEN OLMADIĞINDAN, 3568 SAYILI YASANIN
1/B MADDESİ UYARINCA SERBEST MUHASEBECİ OLMAYA HAK KAZANAMAYACAĞI HK.<
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan davacının ser
best muhasebecilik ruhsatı verilmesine ilişkin isteminin reddine iliş-
kin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı, 3568 sayılı
Yasanın Geçici 1/b maddesinde; kanunlar uyarınca vergi inceleme yetki-
si almış olmaları ile kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter
tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza
yetkisine haiz ve muhasebinin fiilen sevk ve idaresinden veya mali de-
netiminden sorumlu olarak çalışmış olanların yasanın 4.maddesinde yazı
lı nitelikleri taşımaları kaydıyla 5.maddesi (A/a) bendinde yer alan
öğrenim şartı aramaksızın serbest muhasebeci olmaya hak kazanacakları,
213 sayılı Vergi Usul Yasasının 135.maddesinde ise vergi incelemesinin
hesap uzmanları, hesap uzman muavinleri, ilin en büyük mal memuru, kon
trol memurları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağının
hükme bağlandığı, bu durumda Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı görevin-
de bulunan davacının görevinin 213 sayılı Yasanın 135.maddesinde sayı-
lan görevler arasında yer almadığından ve 3568 sayılı Yasanın 1/b mad-
desi hükmüne göre de ancak kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi al
mış olanlar serbest muhasebeci olmaya hak kazanacaklarından, dava konu
su işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddene Ankara
7.İdare Mahkemesinin 5.11.1992 gün ve 1093 sayılı kararının bozulması
istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA