kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 2315 1988 2051 28/11/1989
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RA-
POR İLE DOSYADAKİ BELGELERDEN DAVA KONUSU PARSELİN ANTİK SİDE KENTİNİN
NEKROPOL (MEZARLIK) ALANINDA VE 1.DERECE SİT ALANINDA KALDIĞI ANLAŞIL-
DIĞINDAN BU YERDE GEÇİCİ İNŞAAT YAPILMASI YOLUNDAKİ DAVACI İSTEMİNİN
REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacıya parselin imar planında genellikle ağaçlandırılacak ve
kısmen yeşil alan olarak belirlendiği, burada metruk mezarlık ve tari-
hi harabeler bulunduğu için pasif yeşil alan olarak belirlendirğinin
anlaşıldığı, ayrıca turizm alanı içinde kalan yerlerde 2634 sayılı Ya-
sanın öncelikle uygulanması gerektiği gerekçesiyle geçici inşaat izni
verilemeyeceğine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle
açılmış, İdare Mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucu düzenlenen raporda imar planında 238 sayılı parselin
bir kısmının mezarlık, bir kısmının harabe, bir kısmının da ağaçlandı-
rılacak alan içerisinde kaldığı, imar planında mevcut bir yola cephesi
nin bulunmadığı, parselin Side Turistik Düzenleme Projesi kapsamında
olması nedeniyle imar uygulamalarında Kültür ve Turizm Bakanlığının gö
rüşünün alınması gerektiği, anılan Bakanlığın ise Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun sit alanlarına ilişkin kararları
belli olmadan geçici inşaat izni verilmesinin uygun olmadığı yolunda
görüş bildirdiği, Side Müze Müdürlüğü yazısında taşınmazın sit alanın-
da kaldığının belirtildiği, sonuç bölümünde 238 sayılı parselin hem Si
de Turistik Düzenleme Projesi kapsamında, hemde kesin inşaat yasağı bu
lunan 1.derece sit alanında kalması nedeniyle yukarıda anılan Bakanlık
ve Müze Müdürlüğünün uygun görüşleri olmadığı sürece bu parsel için ge
çici inşaat izni verilmesinin mümkün olmadığının açıklandığı, dava dos
yası ve bilirkişi raporunun birlikte incelenmesinden 238 sayılı parse-
lin Antik Side Kentinin Nekropol (mezarlık) alanı içinde ve Gayrimen-
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca 1976 yılında korunması ge
rekli eski eser alanı olarak tescil edilen ve kesin inşaat yasağı geti
rilen 1.derece sit alanı içinde kaldığının anlaşıldığı gerekçesiyle da
va reddedilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyiz konu İdare Mahkemesi kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi ye
rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA