kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1991 2244 1988 2520 28/11/1991
 
2954 SAYILI TRT KANUNUNUN 50/A MADDESİ KARŞISINDA, ORTAOKUL MEZUNU
OLAN VE 4.DERECE KADRODA GÖREV YAPAN DAVACININ +300 EK GÖSTERGEDEN YA-
RARALANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, Ortaokul öğrenimi gören ve davalı kurumun Haber Dairesinde haber
program hizmetlerinde görevli olan davacının yükseldiği 4.derecenin ek
göstergesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine iliş-
kin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. İdare Mahkemesi kararıyla;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43.maddesinin (B) fıkrasının (a)
bendinden, genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup da kadrolarının
tahsisli ek göstergesi bulunmayanlardan 4.derecenin kademelerinden ay-
lık alanlara 100 ek gösterge uygulanacağının belirtildiği bu rakamın
1987 ve takip eden yıllarda 300 olarak uygulanacağının da 243 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 53.maddesinde yeraldığı, bu hükümlere göre
kadroları genel idare hizmetleri sınıfında bulunan personelin madde
metninde yazılı olan ek göstergelerden yararlanacakları, 2954 sayılı
T.R.T Kanununun 50.maddesinin (a) fıkrasında kurumun haber ve program
hizmetlerini doğrudan yapan ve yönetenlerle ilgili olarak özel başlan-
gıç ve yükselebilinecek derecelerin tespit edildiği ve buna göre Yük-
sek öğrenim yapmayanların 10.derecenin ilk kademesinden başlayacakla-
rı, 3.derecenin son kademesine kadar yükselebileceklerinin hükme bağ-
landığı, davalı idare herne kadar 2954 sayılı Yasanın 50/a maddesinde
belirlenen yükselinebilecek derecelerin 657 sayılı Yasanın 36.maddesin
de yeralmadığı, bu nedenle ortaokul mezunu olan davacının söz konusu
maddeye göre 5.dereceye kadar yükselebileceği ve dolayısıyla ek göster
geden yararlanamayacağını öne sürmekte ise de, 2954 sayılı yasada TRT
kurumu personelinden bir kısmı hakkında ayrı bir düzenleme yapılarak
657 sayılı Yasanın 36.maddesinden farklı şekilde başlangıç ve yüksele-
bilinecek dereceler tesbit edilmesi sebebiyle bu iddianın dayanaksız
kaldığı, davacının TRT Haber Dairesi haber program hizmetlerinde Genel
İdare Hizmetleri sınıfına dahil 4.derece kadroda şef teleksci olarak
görev yaptığı konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığından 657 sayılı Yasa
nın 43.maddesinin B/a fıkrası uyarınca +300 ek göstergeden yararlandı-
rılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 1989/2 sayılı ka
rarı karşısında İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe
hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulun
madığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar
verildi.

(DAN-DER, SAYI:84-85)


BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA