kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1999 2738 1996 5242 04/05/1999
 
SÜRESİ İÇİNDE KAYDINI YENİLEMEYEN DAVACININ TUTUKLULUK HALİNİN KABUL
EDİLİR MAZERET SAYILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi iken kay-
dını yenilemediği gerekçesiyle Fırat Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 5. maddesi uyarınca ... gününden itibaren üniversite ile
ilişiği kesilen davacının, kaydının yenilenmesi istemiyle yaptığı baş-
vurunun reddine ilişkin ... gün ve ... sayılı Fırat Üniversitesi Su Ü-
rünleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılan da-
vada; olayda davacının ... günü tutuklanarak Erzincan Devlet Güvenlik
Mahkemesinin ... sayılı dosyasında yargılanmaya başlandığı ve ... ta-
rihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğinin anlaşıldığı, bu
nedenle kaydını süresinde yenileyemediği, tutukluluk halinin kabul e-
dilir mazeret kapsamında olduğunun tartışmasız olduğu, kaydının yeni-
lenmesi yolundaki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde bu ne-
denle mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden ... İdare
Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; davacının, 1993-1994 ba-
har yarı yılında ve 1994-1995 güz yarıyılında kaydını yaptırıp ders
alma formunu doldurmadığı ve herhangi bir geçerli mazerette de bulun-
madığı, tutuklu bulunduğu süre içinde kendisinin veya velisinin Fakül-
teye, Cezaevi Müdürlüğüne veya DGM Savcılığına yazılı müracaatı bulun-
saydı mazeretinin dikkate alınabileceği, oysa kaydı silinmeden önce
hiçbir müracaatı bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargıla-
ma Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması
istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:102) (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA