kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 937 1995 46 26/03/1997
 
SİGORTA ŞİRKETİNİN KURULUŞU İÇİN ÖN İZİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE
MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; Doğu Sigorta A.Ş. ünvanlı bir sigorta şirketi kurulması-
nın uygun görülmediği yolundaki 9.6.1993 tarih ve ... sayılı Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Açılan bu dava sonucunda, Ankara 5 Nolu İdare Mahkemesince, si-
gortacılığın tamamen güvene dayanan bir iktisadi faaliyet olup belli
bir teknik ve organizasyon ile mali güç gerektirdiği, konunun 7397 sa-
yılı Sigorta Murakabe Kanunu, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuru-
luş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile özel olarak düzenlendi-
ği, sigorta şirketinin kurulmasının diğer ticaret şirketlerinin kurul-
masından farklı olarak tıpkı diğer önemli finans kurumları gibi Tica-
ret Bakanlığının izninin yanı sıra özellikle ekonomik fonksiyonu açı-
sından durumu değerlendirecek olan başka bir makamın, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın ön iznine tabi tutul-
duğu, bu ön iznin de mahiyeti itibariyle, şirketin esas sözleşmesini
inceleyerek Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümlerine aykırı olma-
dığı sürece izin vermekten imtina edemeyecek olan Ticaret Bakanlığının
izninden farklı bir özellik taşıdığı, bu ön iznin, mevzuatın gerek-
tirdiği şartların yanısıra aynı zamanda sosyal faydanın ve ekonomik
yararlılığın gözetildiği bir değerlendirme niteliğinde olduğu, diğer
bir deyişle, ön izin konusunda verilmiş olan yetkinin bağlı yetki de-
ğil, kuruluşun ekonomik ve teknik açıdan da uygunluğuna karar vermek
üzere tanınmış geniş bir takdir yetkisi olduğu, dava ve işlem dosyası-
nın incelenmesinden; Doğu Sigorta A.Ş. adı altında bir sigorta şirketi
kurmak üzere ön izin verilmesi için içlerinde davacının da bulunduğu
kurucu ortaklar tarafından, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş
ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince 14.4.1992
tarihinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına başvuruda bulunulduğu,
başvuru ekindeki belgelerin şekil açısından incelenmesinde, ilgili Yö-
netmeliğin 6.maddesinin (a) bendinde belirtilen çalışma esasları ve
fizibilite raporu ile ana sözleşmede bazı eksiklikler ve düzeltilmesi
gereken hususlar olduğu görülerek bu eksikliklerin tamamlanmasının is-
tenildiği, ancak 22.1.1993 tarihinde yapılan başvuruda da ilk başvuru-
da yetersiz bulunan fizibilite raporu ve çalışma esaslarını izah eden
bir belgeye rastlanmadığı, bu arada, başvurunun değerlendirilmesi ama-
cıyla, ayrıca Başbakanlık Sigorta Murakebe Kurulunun görüşünün sorul-
duğu, anılan Kurulca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda i-
se; şirketin ortakları, sermaye yapısı, ekonomik fonksiyonunu yerine
getirip getiremiyeceği ve bunun için gerekli organizasyona sahip olup
olmadığı değerlendirildikten sonra sonuç olarak, Doğu Sigorta A.Ş. ün-
vanlı şirket kuruluşu için izin verilmesinin yerinde olmayacağının be-
lirtildiği ve dava konusu işlemle şirketin ön izin talebinin reddedil-
diğinin anlaşıldığı, bu durumda, yapılan incelemeler sonucunda, sigor-
tacılığın gerektirdiği teknik ve organizasyondan yoksun bulunduğu ve
kurucu ortakların mali gücünün yeterli olmadığı tespit edilen Doğu Si-
gorta A.Ş.'nin kuruluşu için ön izin verilmemesine ilişkin dava konusu
işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan İdare Mahkemesince verilen 22.9.1994
tarih ve 1994/1091 sayılı kararın; eksikliğin tamamlanması konusundaki
yazının tebliğ edilmediği, Yönetmeliğin öngördüğü tüm belgelerin ibraz
edildiği, idarenin takdir yetkisinin kriteri olması gerektiği, ön i-
zinle kuruluş izninin birbirine karıştırıldığı ileri sürülerek temyi-
zen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen Ankara 5 Nolu İdare Mahkemesinin 22.9.1994 tarih 1994/-
1091 sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadı-
ğı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onan-
masına, karar verildi. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:94) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA